Základní škola Borovany - Škola pro život

Návody a informace najdete ZDE 

 

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

 

Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 se koná dle opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu.

 

Zápis do Základní školy Borovany:

 

Podání žádosti o přijetí/odklad školní docházky do naší školy a další dokumentace je možné od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020 bez osobní přítomnosti dítěte.

V zájmu dodržování současných opatření je potřeba minimalizovat i osobní přítomnost zákonného zástupce ve škole. Z toho důvodu prosíme o dodržení tohoto postupu:

 

  1. V případě, že si zákonní zástupci budoucích prvňáčků mohou vytisknout formuláře (verze pro přijetí/verze pro odklad), najdou je na www.zsborovany.cz (na úvodní stránce - viz níže).

Pokud tuto možnost nemají, každý pracovní den počínaje 1.4.2020 tyto formuláře budou k dispozici v zádveří školy od 8.00 do 13.00 hodin – připravené v sadách vždy pro jedno dítě.

 

  1. Tyto formuláře čitelně a kompletně vyplňte v klidu domova. V případě nejasností jsme Vám připraveni pomoci na telefonu 387932110 v pracovní dny od 8.00 do 13.00 hodin. Velmi důležitá je kontrola správnosti rodného čísla dítěte dle rodného listu a kontaktních údajů (telefon, e-mailová adresa). Ve složce najdete i formulář pro přidělení registračního čísla a seznam školních pomůcek. Tyto si ponechejte doma. Všechny ostatní, opatřené vlastnoručním podpisem, odevzdejte v původním obalu do školy.

Pokud má Vaše dítě pro úspěšnou školní docházku přiznaná školským poradenským zařízením některá podpůrná opatření (asistent pedagoga, speciální pomůcky apod.), sdělte nám tuto skutečnost nejlépe přiložením kopie tohoto doporučení.

 

  1. V zádveří školy vhoďte celou složku nejpozději do 30. dubna 2020 pootevřeným oknem do schránky, odkud budou Vámi podané dokumenty pro přijetí/pro odklad předávány ke zpracování. Zádveří školy bude po celý měsíc zpřístupněno od 8.00 do 13.00 hodin. Dokořán otevřenými dveřmi vstoupíte, do vyznačeného místa vhodíte složku vyplněných formulářů a bez zbytečného zdržování opouštíte zádveří. V případě, že vidíte někoho, kdo je před Vámi přítomen, prosíme o vyčkání na uvolnění prostoru a dodržování alespoň minimálních rozestupů.

 

Seznam tiskopisů pro žádost o přijetí:

Dotazník pro rodiče, Žádost o přijetí, Přidělení registračního čísla, GDPR, Přehled školních potřeb, Přihláška ke stravování

 
PŘEHLED ŠKOLNÍCH POTŘEB PRO ŽÁKA - desatero.pdf (579,5 kB)

 

 

Seznam tiskopisů pro odklad:

Dotazník pro rodiče, Žádost o odklad, GDPR, Vyjádření lékaře

Pozn.: K žádosti o odklad je nutné přiložit doporučení odborného lékaře a příslušného školského poradenského zařízení. Bez těchto dvou dokumentů není možné žádost o odklad vyřídit. Vzhledem k tomu, že mnozí žadatelé o odklad ještě nemají vyřízené doporučení školského poradenského zařízení, umožníme dodání tohoto dokladu později - ihned, jakmile dojde k vyšetření dítěte a zaslání doporučení rodičům.

 
Vyjádření lékaře.pdf (171,5 kB)

 

 

Osobnímu doručení žádosti o přijetí, případně žádosti o odklad s vlastnoručním podpisem se mohou vyhnout ti zákonní zástupci, kteří mají datovou schránku nebo elektronický podpis.

 

Nejpozději do 7. května Vás bude telefonicky, případně e-mailem kontaktovat pracovník školy, který Vám sdělí registrační číslo Vašeho dítěte. Doporučujeme si toto číslo zaznamenat do formuláře, kde je detailně popsán jeho význam.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn nejpozději 15.5.2020  na webových stránkách školy a úřední desce. Rodičům přijatých dětí nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a rozhodnutí o odkladu bude zasláno v písemné podobě.

 

            Stále platí, že povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Podle platného znění školského zákona je odklad povinné školní docházky o jeden školní rok možný, pokud je žádost zákonného zástupce doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Je žádoucí, aby v těchto případech zákonní zástupci přicházeli k zápisu již s těmito doporučeními.

 

Do 1. ročníku ve školním roce 2020/2021 bude přijato maximálně 60 žáků do maximálního počtu 3 tříd.

Při naplnění kapacity školy budou přednostně přijaty děti, které patří do školského obvodu Základní školy Borovany - Borovany, Dvorec, Hluboká u Borovan, Radostice, Trocnov, Třebeč, Vrcov, Mladošovice, Ostrolovský Újezd a Strážkovice.

 

Vážení rodiče, prosím Vás touto cestou o spolupráci. Jsem přesvědčen, že společně vše zvládneme. Rád osobně každému pomohu podobně jako v minulých letech -tentokrát ovšem pouze telefonicky nebo e-mailem. Jakmile to bude možné, rád se s Vámi sejdu na informativní schůzce pro rodiče předškoláků a Vaše děti pozveme do školy alespoň na krátkou prohlídku. Všem přeji za tým naší školy pevné zdraví a trpělivost v této náročné době.

 

V Borovanech dne 24.3.2020

                                                               

 Mgr. Luboš Laczko

 ředitel školy

UZAVŘENÍ ŠKOLY od 11.3.2020

AKTUÁLNĚ:

Od 11. března 2020 jsou rozhodnutím vlády ČR uzavřeny základní školy. Toto opatření se v Základní škole Borovany týká školního vyučování, všech oddělení školní družiny, školního klubu a školní jídelny. Na tomto místě budou průběžně zveřejněny další informace.

 

Tiskopis/potvrzení pro zaměstnavatele rodičů, kteří budou nuceni se svým dítětem zůstat v domácí péči ("Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení - školy") bude vydávat naše škola. Není tedy vhodné žádat o tuto službu ošetřujícího dětského lékaře.

Tiskopis: Žádost o ošetřovné - uzavření školy .pdf (433672) - Pokud je to možné, zákonný zástupce dítěte do 13 let věku si vytiskne tiskopis, vyplní část B a přinese do školy k vyplnění a potvrzení části A. Informace - ošetřovné.pdf (211987) Děkujeme za spolupráci.

Všem žákům jsou automaticky odhlášeny obědy.

 
Plavecký bazén a tělocvičny jsou pro krátkodobé i dlouhodobé pronájmy a výpůjčky od 11. 3. uzavřeny.
 
 

Původně plánované konzultace na 18.3.2020 se z důvodu nařízení vlády a uzavření školy odkládají. O náhradním termínu budou zákonní zástupci našich žáků včas informováni.

 

 
Vzhledem k předpokladu, že uzavření školy může být i dlouhodobější, rozhodlo vedení školy, že od 13.3.2020 (pátek) budou třídní učitelé zasílat do e-mailových schránek rodičů našich žáků (e-mailové adresy ze Školní online pokladny) každý všední den (10.00 - 12.00 hodin) úkoly pro domácí přípravu:
Český jazyk, Matematika - denně
Anglický jazyk - 3x týdně
Dějepis, Fyzika, Chemie, Přírodopis, Člověk a zdraví, Zeměpis, Německý jazyk - 2x týdně
Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda, Občanská a rodinná výchova - 1x týdně
Prosíme rodiče našich žáků o spolupráci při plnění této domácí přípravy. Velmi vhodné je další zařazení četby.
Děkujeme.

 

 
Nakladatelství Nová škola předložila všem žákům následující nabídku:

Žáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice-online.cz.

Kteroukoli MIUč+ pak mohou zdarma používat 30 dní, pokud by uzavření škol trvalo déle, licence zdarma prodloužíme do 30. 6. 2020.

Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou navíc k dispozici výuková videa na www.matyskova-matematika.cz obsahující výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic – žáci tak mohou pracovat podle něj.

 

 

 
13.3.2020:

Vzhledem k aktuálním opatřením byla zrušena plánovaná schůzka s rodiči předškoláků v Mateřské škole Borovany (17.3.2020 od 16.00 hodin). Protože není jisté, zda proběhne zápis do 1. tříd ve školním roce 2020/2021 v plánovaném termínu, budeme vše řešit, jakmile to bude možné. Potřebné informace naleznete na tomto místě.

Dále byla zrušena plánovaná schůzka Rady SRPDŠ při ZŠ Borovany (26.3.2020 od 17.00 hodin).

 

16.3.2020

S platností od 16.3.2020 do odvolání jsou úřední hodiny stanoveny takto:
 
Denně, od 8.00 do 13.00 hodin

Děkujeme za pochopení.

 

17.3.2020
 

Ve všech nutných případech mohou zákonní zástupci našich žáků kontaktovat vyučující prostřednictvím služebního e-mailu (www.zsborovany.cz/kontakt/). V nouzovém režimu, který byl pro všechny zaměstnance školy stanoven od 17.3.2020 platí povinnost pedagogických pracovníků minimálně 2x denně kontrolovat e-mailovou schránku.

Prosíme všechny, kteří budou NUCENI navštívit školu - např. kvůli potvrzení Žádosti o ošetřovné, aby použili ochrannou roušku, případně její náhradu.

Děkujeme.

 

 

30.3.2020
 
Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na SŠ ve školním roce 2019/2020:
 
 


Vrácení poplatku za Školní Družinu / školní klub

Pokud opatření o přerušení provozu škol a školských zařízení budou pokračovat v dalších celých měsících, budou poplatky za školní družinu/školní klub vraceny prostřednictvím Školní online pokladny po skončení tohoto mimořádného stavu. Tato vratka se týká takových měsíců, kdy školní družina / školní klub nebyly v provozu po dobu trvání celého měsíce. Děkujeme za pochopení.

 

2.4.2020

Cambridgeské zkoušky

Po dohodě s Britským centrem v Český Budějovicích se Cambridgeské zkoušky našich žáků prozatím přesouvají na září 2020. Případné další informace podá prostřednictvím e-mailu paní učitelka Kohoutová.
Děkujeme za pochopení.
 

 

3.4.2020

Nakolické léto 2020

Prosíme všechny rodiče, jejichž děti jsou přihlášeny do některého z běhů letních táborů v Nakolicích o trpělivost. Jakmile budeme mít informaci o případné možnosti konání, tuto skutečnost sdělíme ZDE: LDT Nakolice. Vše je prozatím připravováno tak, abychom mohli konání táborových pobytů zabezpečit.

 

 
 

 

Novinky

27.02.2020 11:30

Informace k výskytu koronaviru - aktualizováno

  Informace k výskytu koronaviru.pdf (217207)   Dopis pro školy KHS ČB.pdf (199871)    
29.01.2020 15:09

Historia magistra vitae

V půlce ledna se v Domě dětí a mládeže v Českých Budějovicích konalo okresní kolo dějepisné olympiády pro žáky 8. a 9. ročníku a odpovídajících gymnázií. Za naši základní školu nás...
20.01.2020 07:51

Angličtináři olympionici

Během druhého a třetího lednového týdne nového kalendářního roku proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce rozdělené do tří kategorií pro 7. – 9. ročník. Celkem se do olympiády...
06.01.2020 14:17

Cesta do pravěku

Kdybyste ve čtvrtek 19. prosince navštívili naši školu, mohli jste na chodbě či v  tělocvičně potkat tlupy pravěkých lidí… Žáci šestého ročníku se rozhodli vyzkoušet si své znalosti a dovednosti...
08.12.2019 11:14

Dlouhé století se loučí…

Dlouhé století se loučí… … zní název letošní olympiády z dějepisu, jejíž školní kolo proběhlo na naší škole 5. listopadu. Tato historická soutěž, jež je zaměřena na léta 1880 – 1920, je primárně...
08.12.2019 11:12

Znám jednu dívku…

Žáci 6. ročníku se ve čtvrtek 28. listopadu stali na chvíli součástí policejního týmu, který měl pomoci vyřešit slavnému komisaři Kolombovi slavný případ. Jaký?  Možná vám napoví samotný název...
25.11.2019 11:50

Peklománie 2019

Stalo se již tradicí, že v předvánočním čase ožije naplno borovanské podzámčí. To právě otevírá svoje pekelné brány peklo. I v letošním roce tomu není jinak. Po 9 večerů vždy v pátek a...
25.11.2019 07:51

Výprava do středověku

Předposlední říjnovou středu jsme se společně se 7. ročníkem vypravili do českokrumlovského kláštera, kde nás čekal výukový program zaměřený na to, co se nosilo, jedlo, pilo a jak lidé bydleli ve...
18.11.2019 12:23

Poděkování Jihočeskému kraji

    Poděkování za poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2019  pro Základní školu Borovany:   1. Nákup stanů pro...
14.11.2019 11:48

Budějovický pohár v miniházené

          Ve středu 13. listopadu se naši žáci zúčastnili turnaje v miniházené, který se konal v Českých Budějovicích. Tato soutěž je určena pro...

Kalendář akcí

10.03.2020 16:36

Konzultace o prospěchu a chování

Původně plánované konzultace na 18.3.2020 se z důvodu nařízení vlády a uzavření školy odkládají. O náhradním termínu budou zákonní zástupci našich žáků včas informováni.    
27.02.2020 14:56

Plán školních akcí - březen 2020

Plán školních akcí - BŘEZEN 2020 web.pdf (403879)   Aktualizace: Původně plánované konzultace na 18.3.2020 a schůzka vyučujících 1. stupně s rodiči budoucích žáků 1. tříd v Mateřské škole Borovany (17.3.) se z důvodu nařízení vlády a uzavření školy odkládají. O náhradních termínech budeme včas...
07.01.2020 11:14

Plán školních akcí - únor 2020

  Plán školních akcí - ÚNOR 2020 web.pdf (553023)    
21.12.2019 14:08

Plán školních akcí - leden 2020

  Plán školních akcí - leden 2020.pdf (214515)    
20.12.2019 15:06

Konzultace o prospěchu a chování za 1. pololetí

Dne 8. ledna 2020 se konají od 15.00 do 17.30 hodin konzultace o prospěchu a chování žáků za klasifikační období 1. pololetí.    
27.09.2019 11:50

Plenární schůze SRPDŠ, třídní schůzky a konzultace o prospěchu a chování za 1. čtvtletí

Vážení rodiče, ve čtvrtek 31. října 2019 se bude od 17.00 hodin konat plenární schůze SRPDŠ v malé tělocvičně Základní školy Borovany (vchod u bazénu). Po skončení budou následovat společné třídní schůzky (17.30 - 18.00 hodin), na kterých proběhne volba třídních důvěrníků do rady SRPDŠ. Od...
02.08.2019 20:28

Organizace zahájení školního roku 2019/2020

Zahájení školního roku 2019/2020 proběhne dne 2. září 2019 od 7.45 hodin v budově základní školy.   Seznamy žáků jednotlivých tříd 1. ročníku budou zveřejněny nejpozději dne 26. srpna 2019 v zádveří školy a na webových stránkách.   Konec...
04.06.2019 11:34

Organizace vyučování konce školního roku

Dne 28. 6. 2019 bude vyučování zakončeno v 9.30 hodin. Výdej obědů bude zahájen ihned po vyučování. V tento den mohou školní družinu a školní klub využít i nepřihlášení žáci 1. stupně. Vyučování podle rozvrhu končí v úterý 25. června, ve dnech 26. a 27. června probíhají třídnické práce a další...
09.05.2019 14:32

Plánované přerušení dodávky elektřiny dne 14.5.2019 ve škole

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nebo v jeho ochranném pásmu (rekonstrukce, oprava, údržbové a revizní práce) bude v souladu s § 25 odst. 3 písm. c) 5., zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých...
26.04.2019 13:00

Třídní schůzky a konzultace

Dne 21.5.2019 se konají od 17.00 do 17.30 hodin společné třídní schůzky. Po skončení pokračují individuální konzultace o prospěchu a chování za uplynulé období (17.30 - 19.00 hodin).

Kontakt

Základní škola Borovany

zsborovany@zsbo.cz

Základní škola Borovany
Petra z Lindy 13
37312 Borovany

sekretariát:
+420 387 932 111
školní jídelna:
+420 387 932 142

Vyhledávání

 

  https://set.csicr.cz/Vysledky/Default.aspx 

Připojení k Internetu zajišťuje:

www.starnet.cz

 

TOPlist

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany