Základní škola Borovany - Škola pro život

návod_webová aplikace_rodič.pdf (949120)

Návod na mobilní aplikaci_Bakaláři.pdf (205507)

 

Návody a informace najdete ZDE

 

Aktuálně:

13.10.2020

Uzavření školy od 14.10.2020
 
Dne 14.10.2020 je nařízením Vlády České republiky uzavřena Základní škola Borovany všem žákům. Toto opatření potrvá dle současných předpokladů do 1. listopadu. O následujícím postupu budou zákonní zástupci včas informováni.
 
Od 14. do 23. října bude škola zabezpečovat vzdělávání formou distanční výuky:
 
 1. Distanční výuku zajišťujeme v pracovní dny v období od 14.10 do 23.10. včetně.
 2. Distanční výuka probíhá dle rozvrhu hodin bez předmětů s převažujícím výchovným zaměřením („výchovy“) .
 3. Zasílání materiálů, zadání, samostudia apod. prostřednictvím systému Bakaláři předchozí den do 16.00 hodin (v pátek zadání na pondělí) na 1. st. rodičům žáků, na 2. stupni žákům, v kopii rodičům ve formátu PDF, případně i v editovatelné verzi.
 4. Řešení úkolů, cvičení apod. nebude nezasíláno se zadáním.
 5. Při každém zadání vyžaduje vyučující zpětnou vazbu – např. zaslání fotografie vypracovaného úkolu, sebehodnocení, atd.
 6. Pokud žák nemá potřebné technické vybavení je vyučující povinen zabezpečit jinou formu distanční výuky.
 7. Distanční výuku – zadávání (zasílání) úkolů zabezpečuje vždy vyučující předmětu.
 8. Pokud žák (rodič) nereaguje – neúčastní se distanční výuky, je vyučující povinen bezodkladně informovat třídní učitelku/třídního učitele (TU), která/který kontaktuje rodiče a vyzve je k plnění povinné školní docházky. Při opakované neúčasti na distanční výuce, informuje TU ředitele školy.
 9. Distanční výuka je povinná - tzn. neúčast, nevypracování úkolů bude považováno za vážné porušení povinností žáka.

Při distanční výuce by neměla práce žáka překročit čas běžné výuky (45 min. jednotlivého předmětu) Schopnosti a dovednosti žáků jsou velmi individuální. I tuto skutečnost je možné v zadávání zohlednit – nepovinné (dobrovolné) části zadání. I když je klasifikace distanční výuky diskutabilní, je potřeba ji hodnotit, především používat formativní a motivační hodnocení. Je žádoucí tuto zpětnou vazbu žákům (rodičům) poskytovat.

Činnost školní družiny je přerušena do 30. října.

Všem žákům s distančním vzděláváním bude po tuto dobu automaticky odhlášena strava ve školní jídelně. Tito žáci mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat. Je ovšem nutné stravu individuálně objednat telefonicky u vedoucí školní jídelny. V tomto případě se odběr stravy řídí dle podmínek pro strávníky, kterým je umožněn výdej pouze do jídlonosičů:

Výňatek z vnitřního řádu ŠJ:

Strávníci, kteří odebírají obědy v jídlonosičích nevstupují do prostorů školní jídelny. Označené nádoby svým příjmením dodají na určené místo v zádveří vchodu pro cizí strávníky nejpozději do 9.30 hodin v den výdeje. Vstup do zádveří je umožněn od 8.00 hodin. Ideálním řešením je při vyzvedávání stravy zároveň přinesení dalšího jídlonosiče na následující den. Odběr stravy ze zádveří je umožněn v době od 10.00 do 11.00 hodin. Platí přísný zákaz výdeje stravy do jídlonosičů u okénka ve školní jídelně a konzumace z jídlonosičů v celé budově školy. Výdej stravy v jiných časech není z hygienických důvodů možný.
V tomto období je technických důvodů připravována pouze varianta jednoho jídla - oběd č. 1.
 
S účinností ode dne 26.10.2020 od 0.00 hod. do 27.10.2020 do 23.59 hod. je zakázána osobní přítomnost žáků základních škol na vzdělávání. V této době nebude probíhat distanční výuka. Ve zbytku pracovního týdne následují běžné podzimní prázdniny.
 
Děkujeme za spolupráci a pochopení.

 

 

 

9.10.2020

 

Opatření k zajištění organizace činnosti školy podle usnesení Vlády České republiky ze dne 8.10.2020 platná od 12. do 23. října 2020
 
 1. Na prvním stupni stejný režim dle stávajících podmínek (bez zpěvu), zrušena je plavecká výuka (uzavřeny vnitřní bazény).
 2. Na druhém stupni stejný režim dle stávajících podmínek (bez zpěvu, tělovýchovných aktivit), navíc střídavá výuka po ročnících:

 

týden od 12.10. do 16.10.2020

prezenční výuka (žáci ve škole) - 6.A, 6.B, 6.C, 7. A, 7.B

distanční výuka (žáci doma) - 8.A, 8.B, 9.A, 9.B

 

týden od 19.10. do 23.10.2020

prezenční výuka (žáci ve škole) - 8.A, 8.B, 9.A, 9.B

distanční výuka (žáci doma) - 6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B

 

Distanční výuka bude probíhat především prostřednictvím systému Bakaláři (zasílání úkolů žákům, v kopii rodičům). Žák, u kterého by nastal problém s technickým vybavením a nemohl by se tak distančně vzdělávat, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit třídnímu učiteli/učitelce. Škola by v těchto případech stanovila náhradní formu distanční výuky.

UPOZORNĚNÍ:

Distanční výuka je povinná - tzn. neúčast, nevypracování úkolů bude považováno za vážné porušení povinností žáka.   

 

 1. Činnost školní družiny ve stejném režimu dle stávajících podmínek, činnost školního klubu je v tomto období přerušena. Jeho kapacita bude využita pro mimořádné zřízení oddělení školní družiny určené pouze žákům pátého ročníku. Činnost kroužků školní družiny bude probíhat ve stejném čase, ovšem s náhradní náplní.  
 
 1. Všem žákům s distančním vzděláváním bude po tuto dobu automaticky odhlášena strava ve školní jídelně. Tito žáci mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat. Je ovšem nutné stravu individuálně objednat telefonicky u vedoucí školní jídelny. V tomto případě se odběr stravy řídí dle podmínek pro strávníky, kterým je umožněn výdej pouze do jídlonosičů:

Výňatek z vnitřního řádu ŠJ:

Strávníci, kteří odebírají obědy v jídlonosičích nevstupují do prostorů školní jídelny. Označené nádoby svým příjmením dodají na určené místo v zádveří vchodu pro cizí strávníky nejpozději do 9.30 hodin v den výdeje. Vstup do zádveří je umožněn od 8.00 hodin. Ideálním řešením je při vyzvedávání stravy zároveň přinesení dalšího jídlonosiče na následující den. Odběr stravy ze zádveří je umožněn v době od 10.00 do 11.00 hodin. Platí přísný zákaz výdeje stravy do jídlonosičů u okénka ve školní jídelně a konzumace z jídlonosičů v celé budově školy. Výdej stravy v jiných časech není z hygienických důvodů možný.

 1. S účinností ode dne 26.10.2020 od 0.00 hod. do 27.10.2020 do 23.59 hod. je zakázána osobní přítomnost žáků základních škol na vzdělávání. V této době nebude probíhat distanční výuka. Ve zbytku pracovního týdne následují běžné podzimní prázdniny.

Mgr. Luboš Laczko

ředitel školy

 

 

8.10.2020, 19.30 hod.

Výuka plavání (Pohybové a sportovní aktivity - PSA) dne 9.10.2020 bude nahrazena jinou tělovýchovnou aktivitou  plavecký výcvik je omezen od 9. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 2020 23:59 hod. krizovými opatřeními vlády ze dne 8. 10. 2020 tím, že se zakazuje provoz umělých koupališť.

Provoz a používání sportovišť – krizovými opatřeními vlády ze dne 8. 10. 2020 se od 9. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 2020 23:59 hod. se zakazuje provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách. Tento zákaz se týká také doplňkové činnosti školy či školského zařízení (např. pronájem a propůjčební tělocvičen).

Ostatní opatření budou oznámena během dopoledních hodin 9.10.2020​

Děkujeme za pochopení.

 

 

1.10.2020

Omezení provozu školy od 5. 10. 2020 - vyjádření Ministerstva zdravotnictví
 

Vážení rodiče,

v souladu s vyjádřením Ministerstva zdravotnictví ČR Vám sdělujeme, že Jihočeský kraj byl označen podle platného semaforu jako zelený, tudíž od 5. 10. 2020 dochází k omezení pouze v hodinách hudební výchovy (bez zařazení zpěvu) a pouze na druhém stupni sportovních činností - v hodinách tělesné výchovy a sportovních her budou zařazeny v případě příznivého počasí vycházky místo obvyklého cvičení (sportovních aktivit).

Činnosti školní družiny se neomezuje, tzn. zájmové aktivity, které jsou školní družinou organizované, nadále probíhají:

název útvaru vhodné  vedoucí termín schůzky
kroužky při ŠD      
       
Hýbeme se spolu 1. - 3. třídy Bc.Rieneslová L. čt.15.20 hod.
Maňáskové divadlo  výběr Machtová M. út.15.20 hod.
Plavání pro zdraví výběr Hovorková R. st. 15.20 hod.
Hravé plavání I. 1. - 3. třídy Mgr. Pitálková E. út. 15.20 hod.
Hravé plavání II. 1. - 3. třídy Bc. Rychlá L. čt. 15.20 hod.

 

Pro organizace, spolky, tělovýchovné jednoty apod., které svou činnost provozují v budově školy na základně nájemní smlouvy, případně smlouvy o výpůjčce platí obecná opatření Ministerstva zdravotnictví - např. omezení max. 10 osob ve vnitřních prostorách atd.

Děkujeme za pochopení.

 

 

24.9.2020, 8.00 hod.

Upozornění na změnu provozní doby odběrových míst Nemocnice České Budějovice na Covid -19
 

Upozorňujeme rodiče našich žáků na změnu provozní doby odběrových míst na testy Covid - 19. Nemocnice České Budějovice provádí od 23.9.2020 nově odběry dle informací ZDE: infekce.nemcb.cz/

Již neplatí původní informace (časy odběrů) z pokynů KHS, které jsme žákům předávali na začátku karantény. O této změně nebyla škola nikým informována.

 

 

18.9.2020

Pro 2. stupeň se Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví zavádí povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy ve všech vnitřních prostorech školy, tedy včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv).

 

17.9.2020

Obědy žáků tříd, které jsou v karanténě

Všem žákům tříd, kteří jsou v karanténě je na dobu tohoto opatření odhlášen oběd. Pokud bude nepřítomnost dítěte delší, než bylo stanoveno pro celou třídu, je nutné obědy odhlašovat individuálně - zákonný zástupce tak provede elektronicky na www.strava.cz, případně telefonicky u vedoucí školní jídelny.

 

16.9.2020

Od zítřka 17.9. platí v naší škole nařízením KHS povinnost nosit roušku i při vyučování na 2. stupni a ve školním klubu. Žádáme rodiče o zabezpečení dostatečného množství roušek v hygienickém obalu.

Děkujeme za pochopení.

 

14.9.2020

Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci se původně planované Cambridgeské zkoušky (30. září 2020) nebudou konat. O případném náhradním termínu budou všichni zájemci včas informováni.

Děkujeme za pochopení.

 

 
15.9.2020
Platba za školní družinu/školní klub

Vážení rodiče,

platba proběhne prostřednictvím školní online pokladny v termínu 23. 9. 2020 za období září až prosinec 2020 (školní družina 640 Kč, školní klub 320 Kč, ranní družina 240 Kč).

Prosíme rodiče, aby k tomuto datu navýšili v pokladně zůstatek finančních prostředků o tuto mimořádnou platbu.

Děkujeme za pochopení.

 
 

 

Novinky

21.08.2020 10:44

Rozdělení žáků do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

Rozdělení žáků do 1. tříd dle registračních čísel přidělených při zápisu k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021   třída I.A - třídní učitelka Mgr. Petra Plchová: 2, 7, 8, 10, 14,...
11.08.2020 15:55

Přehled školních potřeb 2020/2021

  Klikněte ZDE:  Přehled školních potřeb 2020/2021
11.08.2020 15:53

Cambridgeské zkoušky

Po dohodě s Britským centrem v Český Budějovicích se Cambridgeské zkoušky našich žáků budou konat 30. září 2020. Případné další informace podá prostřednictvím e-mailu paní učitelka...
27.02.2020 11:30

Informace k výskytu koronaviru - aktualizováno

  Informace k výskytu koronaviru.pdf (217207)   Dopis pro školy KHS ČB.pdf (199871)    
29.01.2020 15:09

Historia magistra vitae

V půlce ledna se v Domě dětí a mládeže v Českých Budějovicích konalo okresní kolo dějepisné olympiády pro žáky 8. a 9. ročníku a odpovídajících gymnázií. Za naši základní školu nás...
20.01.2020 07:51

Angličtináři olympionici

Během druhého a třetího lednového týdne nového kalendářního roku proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce rozdělené do tří kategorií pro 7. – 9. ročník. Celkem se do olympiády...
06.01.2020 14:17

Cesta do pravěku

Kdybyste ve čtvrtek 19. prosince navštívili naši školu, mohli jste na chodbě či v  tělocvičně potkat tlupy pravěkých lidí… Žáci šestého ročníku se rozhodli vyzkoušet si své znalosti a dovednosti...
08.12.2019 11:14

Dlouhé století se loučí…

Dlouhé století se loučí… … zní název letošní olympiády z dějepisu, jejíž školní kolo proběhlo na naší škole 5. listopadu. Tato historická soutěž, jež je zaměřena na léta 1880 – 1920, je primárně...
08.12.2019 11:12

Znám jednu dívku…

Žáci 6. ročníku se ve čtvrtek 28. listopadu stali na chvíli součástí policejního týmu, který měl pomoci vyřešit slavnému komisaři Kolombovi slavný případ. Jaký?  Možná vám napoví samotný název...
25.11.2019 11:50

Peklománie 2019

Stalo se již tradicí, že v předvánočním čase ožije naplno borovanské podzámčí. To právě otevírá svoje pekelné brány peklo. I v letošním roce tomu není jinak. Po 9 večerů vždy v pátek a...

Kalendář akcí

04.09.2020 09:34

Přehled školních akcí - září 2020

21. 9.   Adaptační kurz - 6.A, 8.00 - 13.00 hodin, 2 lektoři - zajišťuje PPP ČB - ZRUŠENO                   22. 9.   Adaptační kurz - 6.B, 8.00 - 13.00 hodin, 2 lektoři - zajišťuje PPP ČB - ZRUŠENO...
28.08.2020 09:28

Organizace zahájení školního roku 2020/2021

  Vážení zákonní zástupci, MŠMT zveřejnilo „manuál“ k provozu škol v novém školním roce 2020/2021 za stávající koronavirové sitace. Naše škola se řídí podle své vnitřní směrnice - manuálu (viz níže). Žádáme Vás, abyste si v manuálu prostudovali především...
13.08.2020 11:08

Informační schůzka pro rodiče/zákonné zástupce budoucích prvňáčků

V úterý 25.8.2020 se od 16.00 hod. uskuteční v malé tělocvičně ZŠ Borovany informační schůzka s rodiči předškoláků (vchod u bazénu). Schůzky se zúčastní budoucí třídní učitelky prvních tříd a ředitel školy.   Těšíme se na setkání a zahájení naší budoucí spolupráce.    
10.03.2020 16:36

Konzultace o prospěchu a chování

Původně plánované konzultace na 18.3.2020 se z důvodu nařízení vlády a uzavření školy odkládají. O náhradním termínu budou zákonní zástupci našich žáků včas informováni.    
27.02.2020 14:56

Plán školních akcí - březen 2020

Plán školních akcí - BŘEZEN 2020 web.pdf (403879)   Aktualizace: Původně plánované konzultace na 18.3.2020 a schůzka vyučujících 1. stupně s rodiči budoucích žáků 1. tříd v Mateřské škole Borovany (17.3.) se z důvodu nařízení vlády a uzavření školy odkládají. O náhradních termínech budeme včas...
07.01.2020 11:14

Plán školních akcí - únor 2020

  Plán školních akcí - ÚNOR 2020 web.pdf (553023)    
21.12.2019 14:08

Plán školních akcí - leden 2020

  Plán školních akcí - leden 2020.pdf (214515)    
20.12.2019 15:06

Konzultace o prospěchu a chování za 1. pololetí

Dne 8. ledna 2020 se konají od 15.00 do 17.30 hodin konzultace o prospěchu a chování žáků za klasifikační období 1. pololetí.    
27.09.2019 11:50

Plenární schůze SRPDŠ, třídní schůzky a konzultace o prospěchu a chování za 1. čtvtletí

Vážení rodiče, ve čtvrtek 31. října 2019 se bude od 17.00 hodin konat plenární schůze SRPDŠ v malé tělocvičně Základní školy Borovany (vchod u bazénu). Po skončení budou následovat společné třídní schůzky (17.30 - 18.00 hodin), na kterých proběhne volba třídních důvěrníků do rady SRPDŠ. Od...
04.06.2019 11:34

Organizace vyučování konce školního roku

Dne 28. 6. 2019 bude vyučování zakončeno v 9.30 hodin. Výdej obědů bude zahájen ihned po vyučování. V tento den mohou školní družinu a školní klub využít i nepřihlášení žáci 1. stupně. Vyučování podle rozvrhu končí v úterý 25. června, ve dnech 26. a 27. června probíhají třídnické práce a další...

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany