Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Základní škola Borovany
Základní školaBorovany

S čím Vám můžeme pomoci?

Snadný přístup k informacím, které by se vám mohly hodit…

Historie školy

 

Školní budovy v Borovanech

  • autor textu: Mgr. Jan Sluka
  • fotografie: Mgr. Zdeněk Chalupský a archiv

Motto

" ... v každé dobře spořádané obci, budže jest město, městečko nebo ves, má býti škola, do níž by mládež všecka k cvičení oddávána, a tak pospolu vedena byla."

Jan Amos Komenský

Školy postavili předkové téměř v každé větší obci. Mnohé pamatují rakouské císařství nebo první republiku, jiné mají svůj rodný list daleko mladší. Vesnické školy převážně osiřely, zatímco jejich městské kolegyně většinou plní své poslání dodnes. Tam, kde zasedali moudří radní, se o školní budovu pečlivě starali. Dobře věděli, že škola jako středisko vzdělanosti a výchovy je nenahraditelná a že tvoří důležitou součást občanské pospolitosti, o kulturním přínosu ani nemluvě. učilo se navíc i na dalších místech, které poskytovaly kantorovi a žákům dobrovolný azyl. Ani Borovany nebyly výjimkou. Ostatně o tom by mohly vyprávět stavby, v nichž se odvíjely osudy borovanského školství.

Počátky borovanského školství

První zmínku o škole v Borovanech nacházíme v seznamu katolických farních škol. Tento nejnižší typ církevních škol poskytoval elementární vzdělání. Děti se učily číst, psát a počítat. Středověká společnost neznala soustavu škol v dnešním smyslu, nebyla zavedena školní docházka od určitého věku, střední a vyšší vzdělání bylo prakticky výhradně pro chlapce ze šlechtických rodin.

Škola za třicetileté války

Po zpustošení Borovan v počátcích třicetileté války byla škola obnovena, což dokládají položky obecních účtů z let 1637 - 1638. Purkmistrovská úřední lejstra jsou zajímavým dokladem o hospodaření na borovanské radnici. Například purkmistr Bartoloměj Bláha vydal 27. dubna 1638 truhláři šest krejcarů za spravení šráku pod stoleček do školy. Na jiném místě se dočítáme, že purkmistr Benedikt Kejšar zaplatil 5. července 1638 za čtyři panty, dva k sednici školní a dva k poklopu do obecní kolny, 30 krejcarů.

Školní budovy v 18. století

Konkrétnější zprávu o situaci školy v Borovanech na začátku 18. století obsahuje listina obecního archívu zaznamenávající spory mezi obcí a klášterní vrchností. Učilo se pravděpodobně v domě čp. 109, který stával východně od radnice. Listina z roku 1730 dokládá, obyvatelé Borovan měli neustálé spory s prelátem Preitfelderem, který rušil jejich práva. Listina mimo jiné obsahuje zmínku o tom, že prelát donutil Borovanské roku 1706 stavět školní budovu.

Na sklonku 18. století prošla rakouská monarchie rozsáhlými reformami. Zrušení borovanského augustiniánského kláštera v roce 1785 naštěstí neohrozilo existenci místní školy, neboť Felbigerův školní řád zaváděl povinnou školní docházku. V sídlech far byly zřizovány školy triviální, v nichž se učilo náboženství, čtení, psaní, počítání a na venkově základům polního hospodaření. Škola byla umístěna pod kostelem v domě čp. 103 těsně nad bránou do klášterního a později schwarzenberského statku. Vysvítá to z protokolu o koupi bývalého klášterního majetku knížetem Schwarzenbergem v roce 1787. V domě byl byt učitele a školní třída.

Škola v 19. století

V roce 1835 byla z učitelova bytu v domě čp. 103 zřízena druhá třída. Učitel pak bydlel na různých místech, teprve od roku 1848 přesídlil na zámek za roční činži 100 zlatých. V roce 1884 byla otevřena třetí třída v sousedském domě čp. 106. Dům byl postaven v roce 1873. Říkalo se mu purk, později kampelička. Vyučovalo se zde v letech 1884 - 1887. Postupně v něm byla zřízena četnická stanice, knihovna, pošta, městský národní výbor a městský úřad.

Nová školní budova

V roce 1885 se usnesla místní školní rada, že se v Borovanechškola postaví nová čtyřtřídní školní budova. Plán školy zhotovil knížecí schwarzenberský stavitel v Třeboni K. Kühnel. Stavbu provedli stavitelé Stutz z Trhových Svinů a Haberle z Dobré Vody nákladem 13 tisíc zlatých. Základní kámen k nové budově byl vysvěcen 18. května 1886 a již 30. listopadu téhož roku proběhla kolaudace. Ke zřízeníškola čtvrté třídy došlo v roce 1888, 1. lednem 1897 byla povolena pátá třída. V této škole se učilo v letech 1887 - 1993.

Pro úplnost připomeňme, že v budově koncem 90. let 20. století krátce působila soukromá střední a vyšší zdravotnická škola Bílá vločka.

Zápas o měšťanskou školu

V roce 1924 se obecní zastupitelstvo zavázalo, že na sebe vezme náklady potřebné na zřízení měšťanské školy. Plán se nerealizoval. Obec znovu požádala o zřízení měšťanské školy v letech 1935 a 1937. Za tím účelem hodlala koupit místní schwarzenberský zámek s pozemky a zahradou za 170 tisíc korun.

Měšťanská škola v Borovanech

Po Mnichovu byla přenesena menšinová měšťanská škola z Nových Hradů do Borovan. 12. ledna 1939 byl proveden zápis, o den později zapůjčila obecná škola 18 dvojmístných lavic, čtyři tabule, čtyři stojany a kamna. 16. ledna 1939 bylo zahájeno vyučování na zámku, u Bukovských a v hostinci u Benedů. Do nové měšťanky chodily děti z Borovan, Hluboké, Vrcova, Těšínova, Olešnice a Jílovic. Prvním ředitelem měšťanské školy byl Jan Karták.

Německá škola v Borovanech

Německá škola byla zřízena v Borovanech 8. října 1939. Učitelem byl ustanoven Anton Schöttner. Zpočátku se vyučovalo v místnostech hostince pana Benedy.

Ve školním roce 1940 - 1941 byla otevřena dvoutřídka pro 34 dětí. Německá škola pak přesídlila z hostince do radnice a odtud na zámek. Česká měšťanská škola vyklidila dvě učebny. Jedna česká třída přešla na radnici a druhá do budovy obecné školy.

Školní budovy za druhé světové války

Dům čp. 72 - U Benedů

V roce 1939 byla v hostinci umístěna jedna dívčí třída městské školy. Do roku 1940 tady působila německá škola. V nájemní smlouvě je uvedeno, že pro svůj souhlas s umístěním německé školy utrpěl pan Beneda velkou škodu na živnosti hostinské, protože je českým obyvatelstvem bojkotován.

Radnice

Za druhé světové války sloužila jak německé, tak měšťanské (hlavní) škole.

radnice

Dům čp. 4 - U Bukovských

Na východní straně náměstí stával dům čp. 4, v němž se za války vyučovala jedna detašovaná třída měšťanské školy.

Dům čp. 77 - U Šímů

Na jaře 1945 se v tomto střídala výuka 3. - 4. ročníku s celodenním vyučováním a výukou 1. a 2. ročníku s polodenním vyučováním.

Hostinec u VondráškůNa konci školního roku 1944 - 45 se nevyučovalo a žáci si pro úkoly chodili do sálu hostince u Vondrášků. Výuka skončila 20. července 1945.Záměr na stavbu nové školy - 1946

Bezprostředně po skončení války ožila myšlenka výstavby nové školní budovy. Stavební místo bylo zajištěno na zámecké zahradě. Finanční sbírka mezi občany vynesla 60 tisíc korun, ale ke stavbě nedošlo.

50. 60. léta 20. století

V době vzniku tzv. jednotné státní školské soustavy se vyučovalo v obecné (národní) škole (1. stupně : 1. - 5. postupný ročník) a zámku (2. stupně : 6. - 9. postupný ročník). V obou budovách se přikročilo k řadě oprav a úprav. Do tříd národní školy byla zavedena elektřina, k lepší osobní čistotě přispěly splachovací záchody a umyvadla. S větších prací na zámku uveďme například vydláždění chodeb, úpravu na nádvoří, překrytí střechy, zřízení školní kuchyně a stravovny.

70. - 90. léta 20. století

V posledním dvacetiletí 20. století muselo borovanské školství reagovat minimálně na dva akutní problémy:

  1. rychlý růst počtu dětí
  2. omezení kapacity školních budov.

V důsledku prudkého nárůstu počtu dětí a rušení sítě malotřídních škol začal být pociťován nedostatek učeben. Zámek ani národní škola svou kapacitou nestačily. Tato situace vedla k rekonstrukci některých volných objektů, do nichž přesídlily vyšší ročníky 1. stupně. Výuka se tehdy odehrávala v budovách roztroušených po městě. Zámek a národní škola nevyhovovaly hygienickým normám a postrádaly kvalitní sociální zázemí. Otázka výstavby nové školy vystupovala stále naléhavěji do popředí.

Špičkovina

Škole sloužila od roku 1976, kdy v ní byla zřízena jedna 3. třída. Později ji využívaly dvě oddělení školní družiny.

Ubytovny n.p. Calofrig

V ubytovnách národního podniku Calofrig působily v rozmezí let 1977 - 1979 třetí třídy.

Vejdovina

Ze starých budov a stodol vejdova dvora vznikl v letech 1978 - 1980 areál 4. tříd, nová kuchyně a jídelna, klubová zařízení a sportoviště.

Agro

Adaptací několika domů v letech 1978 - 1980 byl vybudován blok 3. tříd a zařízení pro školní družinu. Zároveň je otevřena tělocvična na Sýmalce.
agro

Mateřská škola a.s. Calofrig

V letech 1993 - 1997 byly do objektu bývalé mateřské školy přemístěny 1. a 2. třídy základní školy.

Obecná (národní) škola

V této budově se střídaly ročníky 1. stupně. Ve školním roce 1992 - 1993 naposledy posloužila prvňákům a druhákům.

Zámek

V druhé polovině 20. století v něm převážně sídlily do roku 1997 třídy 2. stupně.

zámek

Projekty z roku 1988

V roce 1989 mělo být započato se stavbou 24 třídní školy. I v tomto případě zůstala projektová dokumentace pouze na papíře.

Stavba základní školy

Borovanští snili o nové škole sedmdesát let. Až v roce 1994 se konečně dočkali. Stavbu, která byla zahájena na jaře roku 1995, prováděly firmy Mane, s.r.o. a Sexta, s.r.o. Slavnostní položení základního kamene se konalo 6. května 1995. Veškeré náklady spojené s přípravou stavby, její realizací a vybavením školy se pohybovaly kolem 160 miliónů korun, přičemž dotace státu činila 132 miliónů korun. Škola byla slavnostně otevřena 19. července 1997. Školní komplex se rozkládá v klidné, západní části města. V rozlehlém objektu nalezneme vedle řady odborných učeben dvě tělocvičny a plavecký bazén. Venkovní sportoviště tvoří asfaltové hřiště s běžeckou dráhou a dva volejbalové kurty. V dosahu je i tréninkové fotbalové hřiště. K tělovýchovnému areálu přiléhá školní kuchyně s jídelnou a na ni navazuje kruhovitá stavba pro jednotlivá oddělení družin. Nad kuchyní je byt pro školníka nebo správce.

1. září 1997 se sešli všichni učitelé a žáci poprvé od roku 1938 pod jednou střechou. Dávný sen se na sklonku 20. století vyplnil.

nová škola

Škola

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.

Pranostika na akt. den

V červnu dlouhý den, krátká nit.

Zajímavé informace

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29
1
30 31
1
1 2
3
1
4
1
5
1
6 7
2
8 9
10
2
11
1
12
3
13 14
2
15 16
17
3
18
3
19
4
20
2
21
4
22 23
24
2
25
4
26 27
2
28 29 30

Aktuální počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
oblačno 27 °C 13 °C
středa 19. 6. slabý déšť 31/16 °C
čtvrtek 20. 6. slabý déšť 28/16 °C
pátek 21. 6. slabý déšť 28/17 °C

Svátek

Svátek má Milan

Zítra má svátek Leoš

Státní svátky a významné dny na zítřek:

  • Den rovnosti žen a mužů

Microsoft Teams

Kde nás najdete

Základní škola Borovany, Petra z Lindy 13, 373 12 Borovany

Mohlo by Vás zajímat


nahoru