Základní škola Borovany - Škola pro život

Úřední deska

 

Vybírejte odkazy ve sloupci.

 Aktuálně:

Školská rada při Základní škole Borovany projednala a schválila úpravu školního řádu, která bude platná od 1. září 2023:

Domácí úkoly jsou nedílnou součástí vzdělávání. Škola je oprávněna zadávat žákům domácí úkoly. Vyžadování jejich vypracování se opírá o znění školského zákona, který stanoví, že žák je povinen řádně se vzdělávat.

Pravidla pro zadávání domácích úkolů:

Domácí úkoly nesmí být přenášením zodpovědnosti za vzdělávání na rodinu, musí být přiměřeného rozsahu a obsahové náročnosti. Je nezbytné poskytovat žákovi zpětnou vazbu, aby vypracování domácího úkolu mělo smysl.

Pravidla pro hodnocení domácích úkolů:

Škola je oprávněna domácí úkoly hodnotit. Vzhledem k tomu, že domácí podmínky jednotlivých žáků se mohou významně lišit, nemá hodnocení domácích úkolů rozhodující vliv na výslednou známku z daného předmětu na vysvědčení. Nevypracované domácí úkoly se nehodnotí známkou, ale v přiměřené míře se k nim přihlíží při ukládání výchovných opatření nebo hodnocení chování v souvislosti s povinností žáků řádně se vzdělávat.

 

 

Upozornění pro rodiče - žádost o uvolnění žáka z vyučování

 
Výňatek ze školního řádu:

Předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím. Na základě žádosti rodičů může v odůvodněných případech uvolnit žáka z vyučování:

jedna vyučovací hodina – vyučující příslušného předmětu,

jeden den – třídní učitel,

více jak jeden den – ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů: Žádost o uvolnění žáka z vyučování.pdf (192544)

 

 

Zájmové vzdělávání - ŠD, ŠK

 
 

Vnitřní řád ŠD a ŠK.pdf (414,9 kB)

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání.pdf (148,7 kB)

 

Některé další dokumenty:

Žádost o uvolnění žáka z vyučování.pdf (188 kB)

Žádost o poradenskou službu PPP ČB.doc (37888)

Školní řád ZŠ Borovany od 1_9_2023.pdf (382860)

Elektronická žákovská knížka ZŠ Borovany.pdf (279,3 kB)

Organizace školního roku 2023_2024.pdf (373635)

Termíny jarních prázdnin do šk_roku_2027_2028.docx (35960)

Provozní řád dětského dopravního hřiště: Provozní řád final scan.pdf (2,1 MB)

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ.pdf (162495)

Výroční zpráva o poskytování informací 2022.pdf (44187)

Jednací řád školské rady.pdf (26,7 kB)

Inspekční zpráva.pdf (4,9 MB)

Inspekční zpráva 2019.pdf (558491)

Protokol o kontrole 2019.pdf (156855)

Vývojové poruchy učení.pdf (41,8 kB)

Prevence šikanování.pdf (538933)

Bezpečný internet.pdf (56,2 kB)

Chřipka - preventivní opatření.pdf (16,7 kB)

 

 

(Pro otevření souboru nutná instalace programu Acrobat www.adobe.com/cz/)

© Double L-art

Základní škola Borovany