Základní škola Borovany - Škola pro život

Výchovný a kariérový poradce
 
Mgr. Irena Tóthová
itothova@zsbo.cz, tel.: 387932132
konzultační hodiny: pondělí 7.15 - 8.30 hodin, nebo dle předchozí domluvy
 

Aktuálně:

Odkaz na Atlas školství (přehled všech středních škol v ČR):

www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly?show=intro

 

Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2022/2023

Do 30. 11. 2022 odevzdání přihlášek na vybrané umělecké školy s talentovou zkouškou.

 • Nejpozději do 19. 2. 2023 předají vycházející žáci vyplněné přihlášky na SŠ ke kontrole výchovné poradkyni (VP).
 • Do 1. 3. 2023 zákonní zástupci žáků odevzdají přihlášky do zvolených škol (osobně nebo poštou).


Termíny jednotných zkoušek (pro obory s maturitní zkouškou):

 • 1. termín – 13. 4. 2023
 • 2. termín – 14. 4. 2023

Termíny jednotných zkoušek pro víceletá gymnázia:

 • 1. termín – 17. 4. 2023
 • 2. termín – 18. 4. 2023

Náhradní termíny:

 • 1. termín – 10. 5. 2023
 • 2. termín – 11. 5. 2023    

Termíny talentové zkoušky - obory umění a užité umění:

 • od 2. 1. do 15. 1. 2023

Termíny talentové zkoušky - obory vzdělávání na konzervatoři:

 • od 15. 1. do 31. 1. 2023

Termíny talentové zkoušky - obor vzdělávání na gymnáziu se sportovní přípravou:

 • od 2. 1. do 15. 2. 2023

Ředitel příslušné SŠ stanoví v tomto období 2 termíny přijímacích talentových zkoušek.

Do deseti pracovních dnů po zveřejnění výsledků přijímacího řízení žák odevzdá zápisový lístek na ředitelství vybrané školy, na kterou byl v rámci přijímacího řízení přijat.

 

 
 

Výchovný poradce zajišťuje následující činnosti:

 • pomáhá s řešením výchovných a výukových problémů žáků
 • spolupracuje se všemi pracovníky Školního poradenského pracoviště (metodikem prevence, školními asistenty, asistentem pedagoga) , ostatními pedagogickými pracovníky a vedením školy
 • zajišťuje spolupráci s řadou institucí, které se zabývají specializovanou péčí o mládež (pedagogicko-psychologická poradna, středisko výchovné péče, dětský diagnostický ústav, speciální pedagogické centrum, sociální kurátoři, policie)
 • spolu s třídními učiteli podává návrh na vyšetření žáků v pedagogicko-psychologické poradně nebo ve speciálně pedagogickém centru
 • podílí se na zpracování Plánů pedagogické podpory a Individuálního vzdělávacího plánu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • pomáhá nastavit pro žáky se speciálními vzdělávacími opatřeními vhodná podpůrná opatření
 • sleduje nadané žáky a pomáhá jim nastavit podpůrná opatření, resp. PLPP
 • věnuje zvýšenou pozornost žákům s rizikovým chováním
 • zajišťuje poradenskou činnost pro vycházející žáky
 

Informace pro rodiče žáků 9. tříd:

Informace o oborech, školách a uplatnění absolventů ve všech souvislostech

 

Na www.infoabsolvent.cz najdete především úplnou vzdělávací nabídku všech středních škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání.

-          vychází se z rejstříku škol, soustavy rámcových vzdělávacích programů, jsou uváděny i názvy školních vzdělávacích programů,

-          je uvedeno asi 35 údajů o každé škole (telefony, www stránky, maily, vybavení, velikost školy, školné, vyučované jazyky, dny otevřených dveří apod.)

-          je uvedeno asi 40 údajů o každém nabízeném oboru (přihlášení/přijatí, název ŠVP, délka studia, údaje o přijímacích zkouškách, školné, údaje o výuce jazyků, údaje o výuce IT, profil a uplatnění absolventa, rozvržení učiva, obsah vzdělání),

-          velmi významné jsou podrobnosti o možnostech studia zdravotně postižených žáků (obory podle druhu postižení, druh integrace apod.).

 

Na www.infoabsolvent.cz rovněž najdete

-          informace o uplatnění absolventů, požadavcích zaměstnavatelů, nezaměstnanosti absolventů a další, 

-          filmového průvodce světem práce, který pomáhá při rozhodování o volbě povolání,

-          poradce žákům, kteří mají problémy s učením a hrozí jim odchod ze školy.

 

Uvedený informační systém byl vytvořen v Národním ústavu odborného vzdělávání v rámci systémového projektu ministerstva školství VIP Kariéra a je nejrozsáhlejším a nejúplnějším informačním systémem s plně aktuálními daty.

 
 

 

© Double L-art

Základní škola Borovany