Základní škola Borovany - Škola pro život

Informace o nás

Charakteristika školy

Základní škola Borovany byla postavena jako dvacetitřídní škola s kapacitou 500 žáků. Jedná se o úplnou školu s devíti postupnými ročníky. V každém ročníku jsou minimálně dvě paralelní třídy.

 

Součásti školy: Základní škola, školní družina, školní klub, školní jídelna a plavecká škola.

 

Obvyklý počet žáků školy se pohybuje od 450 - 490 žáků. Náplň volného času a mimoškolní činnost je zajišťována 6 odděleními školní družiny, kam dochází více než 90 % žáků 1. stupně, obdobnou funkci na 2. stupni plní školní klub.

Kromě území obce, které tvoří školní obvod (7 obcí), dojíždějí žáci ještě ze vzdálenějšího okolí a to z 20 dalších obcí a osad. Ve škole pracuje řada zájmových kroužků.

 

Ve školní jídelně s kapacitou 500 strávníků se stravuje převážná většina žáků školy.

 

V plavecké škole každoročně absolvuje plavecký výcvik téměř 500 žáků z 9 základních škol blízkého okolí.

 

Školní bazén je dále využíván jak pro další výuku plavání žáků naší školy (3. hod. tělesné výchovy), tak i pro jejich mimoškolní aktivity. Ve večerních hodinách a o víkendech zajišťuje škola provoz bazénu i pro širokou veřejnost.

Vedení školy průběžně vytváří, případně zlepšuje podmínky pro práci s žáky v přívětivém prostředí pro kvalitní přípravu a výchovu žáků pro budoucí život, buduje kvalitní pedagogický sbor, který podporuje dobré  partnerské vztahy mezi žáky a učiteli a usiluje o dobrou spolupráci s rodiči našich žáků. Pro naplnění těchto základních cílů pomáhá i neustále modernizované  vybavení tříd a odborných učeben, tělocvičen, plavecké učebny, kabinetů s moderní audiovizuální a počítačovou technikou a dalším potřebným vybavením.

Významná je podpora Města Borovany, které jako zřizovatel vytváří podmínky pro bohatou mimoškolní činnost a plně hradí 3. hodinu tělesné výchovy, která je věnována dalšímu zdokonalování žáků v plavání a relaxaci.

O výuku v naší základní škole mají zájem žáci (jejich rodiče) z obcí a osad mimo správní území města Borovany. Zákonní zástupci žáků preferují především úroveň vzdělání žáků a velmi dobré podmínky pro mimoškolní aktivity. Pro využití mimoškolního času je ve škole zřízen školní klub a 6 oddělení školní družiny. Na škole je vysoká aprobovanost a odborná kvalifikace pedagogů. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou kvalifikovaní.

Prostory školy a jejich uspořádání jsou vzhledem k počtu žáků na druhém stupni optimální, místnosti tříd na prvním stupni pro potřeby výuky dostačují.

Protože se jedná o relativně novou budovu školy (24 let) je její technický stav dobrý a plně odpovídá požadavkům hygieny a bezpečnosti. I přes tuto skutečnost dochází k postupným opravám a modernizacím budovy a jejího vybavení (okna, dveře, zabezpečení objektu, vybavení nábytkem, zařízení školní kuchyně apod.).

Na prvním stupni jsou velmi dobře vybavené třídy a jim odpovídající kabinety.

Na druhém stupni se jedná o odborné učebny, které jsou rovněž vybaveny (spolu s kabinety) tak, aby výuka splňovala požadavky moderního vyučování i z hlediska materiálního vybavení. Kromě odborných učeben matematiky a českého jazyka jsou velmi dobře vybaveny především odborné učebny chemie, fyziky, přírodopisu, hudební výchovy a praktických činností. Škola má čtyři učebny jazyků, nově vybavenou učebnu informatiky, dvě tělocvičny, plavecký bazén, venkovní sportoviště (univerzální hřiště a běžecká dráha s umělým povrchem, skok daleký, vrh koulí), skleník s nářaďovnou, školní pozemek pro pěstitelství. V roce 2017 bylo škole předáno do užívání nové dopravní hřiště, které je vybudované v areálu školy a slouží pro výuku dopravní výchovy našim žákům, žákům mateřské školy i veřejnosti.

Školní družina má velmi dobře vybavené hřiště s herním a relaxačním zařízením posilujícím i fyzickou zdatnost našich žáků.

Zařízení školy je využíváno širokou veřejností. Škola zajišťuje provoz tělocvičen pro veřejnost, spolupořádá kurzy pro veřejnost, dále jako plavecká škola zajišťuje plavecký výcvik pro okolní školy a provozuje plavecký bazén v odpoledních a večerních hodinách pro veřejnost a další plavecké výcviky.

 

 

Součásti školy

kapacita

Základní škola

500 žáků

Školní družina

180 žáků

Školní klub

120 žáků

Školní jídelna

500 jídel pro žáky školy

Plavecká škola

-

Historie

© Double L-art

Základní škola Borovany