Základní škola Borovany - Škola pro život

Zápis do 1.ročníku pro školní rok 2013 / 2014

03.01.2013 08:37

Ředitelství Základní školy Borovany oznamuje, že zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2013/2014 se koná

 

ve čtvrtek 17. ledna 2013 od 13,3o hod. do 17,3o hod.

v pátek 18. ledna 2013 od 13,oo hod. do 17,oo hod.

 

v budově Základní školy Borovany, v přízemí v označených třídách.

 

            Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

                Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června školního roku 2013/2014, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Podle platného znění školského zákona je odklad povinné školní docházky o jeden školní rok možný, pokud je žádost zákonného zástupce doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Při naplnění kapacity školy budou přednostně přijaty děti, které patří do školského obvodu Základní školy Borovany - Borovany, Dvorec, Hluboká u Borovan, Radostice, Trocnov, Třebeč, Vrcov, Mladošovice, Ostrolovský Újezd a Strážkovice.


 

Rodiče při zápisu předloží:

 

- rodný list dítěte, svůj občanský průkaz

- kartu zdravotní pojišťovny dítěte

- vyplněný dotazník pro rodiče žáků 1. třídy

- žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

- (doklad o povolení odkladu školní docházky ve školním roce 2012 / 2013)

 

Dokumenty ke stažení: Dotazník pro rodiče.pdf (131,1 kB)

Žádost o přijetí.pdf (130,6 kB)
 

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany