Základní škola Borovany - Škola pro život

Umět a znát, abychom si v životě věděli rady

01.09.2010 07:03

          Čas utíká jako voda a někdy dokonce ještě rychleji. Školáci by o tom mohli vyprávět především v období konce prázdnin. Bezstarostné chvíle byly vystřídány občasným nátlakem rodičů, kteří trvali na svém, že vypočítání několika příkladů a přečtení pár stránek ještě nikomu neublížilo. S novým školním rokem přijdou opět povinnosti a některé starosti, ale na nás všech zúčastněných je, aby toto období bylo zaplněné především tím, na co se budeme těšit, co si společně užijeme tak, aby nás školní dny bavily. Není nic horšího, než být každé ráno hned po probuzení otrávený tím, co zas přijde, jaká to bude opět otrava a nuda. Tady zaleží na každém z nás a stačí si jen připomenout to otřepané: Jaké si to uděláš, …

          Naše základní škola se bude snažit vytvářet takové podmínky, aby každý mohl najít to své, v čem se mu daří, co ho baví, v čem má úspěchy.

          Základem naší práce je partnerský vztah mezi žáky a učiteli, mezi učiteli a rodiči založený na vzájemném respektu. Tento faktor klademe na první místo, protože je to právě vztahový a postojový aspekt, který ovlivňuje celkové působení učitele na žáky i volbu výukových metod a postupů včetně přístupu k hodnocení výsledků vzdělávání. Žáci jsou naopak přibíráni ke spolurozhodování ve všech relevantních situacích a mají maximálně široký prostor pro vyjádření svých názorů.

         Partnerský vztah se týká především vztahu učitelů k dětem, k jejich rodičům i ke kolegům, vytváření dobrého klimatu je především prací učitelů se vztahy mezi dětmi a s dalšími prvky prostředí. Patří sem vyvozování pravidel společně s dětmi, stanovování mezí a limitů neautoritativními a nerepresivními způsoby i každodenní systematický a záměrný rozvoj komunikačních a sociálních dovedností dětí.

 

          Naší snahou je dosahovat funkčního propojení života školy a života mimo školu, sjednocovat poznatky získané ve škole s poznatky osvojenými mimo školu a dávat prostor pro praktické ověření funkčnosti a pravdivosti předkládaného učiva.

          Vzdělávací proces budeme zaměřovat na samostatné myšlení, výběr a třídění informací z různých zdrojů a schopnost využití získaných poznatků při řešení smysluplných problémů. Činnost školy je směřována k podpoře aktivity a tvořivosti žáků, k vytváření prostoru pro jejich seberealizaci a k rozvoji přirozeného nadání. Je nezbytně nutné poskytovat žákům příležitosti zažít úspěch, což je jedním ze základních předpokladů vytváření pozitivního vztahu ke vzdělání a motivace k dalšímu celoživotnímu vzdělávání.

          Náš školní vzdělávací program obsahuje pestrou nabídku činností a aktivit pro děti s různou úrovní nadání, vytváří takové prostředí, které přináší žákům “výzvy”, podněty ke zlepšování kvality a výsledků jejich práce. Záleží pouze na rozhodnutí a odpovědnosti žáků a jejich rodičů, jak této nabídky využijí.

 

 

          V tomto školním roce přivítáme 48 prvňáčků. Přejme jim, aby vykročili do svého školního života úspěšně, aby se do školy těšili a našli zde laskavé a podnětné prostředí. V naší škole začne působit několik nových pedagogů:

 

Kateřina Hrušková

třídní učitelka, 3. ročník

Mgr. Marie Binterová

anglický jazyk, výtvarná výchova, psaní všemi deseti

Mgr. Michaela Čeňková

chemie, přírodopis

Mgr. Zuzana Malá

anglický jazyk

Mgr. Michaela Frantálová

český jazyk, dějepis

 

          V období letních prázdnin se ve škole nezahálelo. Naše pozornost kromě běžných prázdninových oprav patřila především rekonstrukci a modernizaci sportovišť. Díky finančním prostředkům, které získalo Město Borovany z programu Nadace ČEZ, bylo multifunkční hřiště s umělým povrchem doplněno záchytnými sítěmi a byl vyměněn povrch antukového hřiště. V malé tělocvičně proběhla rekonstrukce podlahy. Škola byla vybavena novým venkovním kamerovým systém pro zvýšení ochrany majetku.

 

          Škola se po prázdninových změnách opět nadechuje k plnému životu a tak jen zbývá udělat vše pro to, aby tento školní rok byl zase o něco bohatší a naše škola byla opravdu tou NAŠÍ školou.

 

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany