Základní škola Borovany - Škola pro život

Plenární schůze SRPDŠ, třídní schůzky a konzultace o prospěchu a chování za 1. čtvtletí, volby zákonných zástupců do školské rady

23.10.2017 07:55

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 2. listopadu 2017 se bude od 17.00 hodin konat plenární schůze SRPDŠ v malé tělocvičně Základní školy Borovany (vchod u bazénu).

Po skončení budou následovat společné třídní schůzky (17.30 - 18.00 hodin), na kterých proběhne volba třídních důvěrníků a bude hodnocen prospěch a chování žáků za 1. čtvrtletí. Od 18.00 do 19.00 hodin budou probíhat individuální konzultace o prospěchu a chování.

V době od 17.00 do 19.00 hodin se budou konat volby zákonných zástupců žáků naší školy do školské rady.

Složení rady:
Školská rada má 9 členů a ve své činnosti se řídí podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

Způsob volby:
Členy školské rady volí oprávněné osoby z navržených kandidátů. První tři kandidáti z řad zákonných zástupců, kteří obdrželi největší počet hlasů, jsou zvoleni. Pro volbu z řad zákonných zástupců (rodičů) platí následující volební právo: Ať mají zákonní zástupci (rodiče) v dané škole jakýkoli počet dětí, každý z nich má ve volbách jeden hlas - matka i otec.

Tyto volby se uskuteční ve vestibulu školy tajným hlasováním – vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny.

Na hlasovacím lístku může být označen pouze takový počet kandidátů, který má být zvolen zákonnými zástupci (maximálně 3 kandidáti). Je-li označen vyšší počet kandidátů, posuzuje se hlasovací lístek jako neplatný.

Na základě výsledků hlasování volební orgán sestaví pořadí kandidátů zvolených za členy školské rady.

Za zvoleného člena jsou považováni ti kandidáti, kteří získali největší počet hlasů. Při rovnosti hlasů na 3. místě se stanoví pořadí losem.

Ostatní kandidáti, kteří nejsou na místě zvolených členů školské rady, se považují za náhradníky podle pořadí dle počtu získaných hlasů pro případ skončení mandátu zvoleného člena ve školské radě.

 

Těšíme se na setkání s Vámi.

 

Přípravný výbor, ředitelství školy

 

 

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany