Základní škola Borovany - Škola pro život

Otevření dětského dopravního hřiště pro veřejnost

23.05.2017 15:11

Dnem 1.6.2017 bude veřejnosti umožněno využívat dětské dopravní hřiště (DDH) v areálu základní školy.

Vchod pro veřejnost je určen brankou z ulice Lazna – od mateřské školy.

Provozní doba činnosti dětského dopravního hřiště je stanovena od 1.dubna do 31. října.

Provoz  pro veřejnost:

a)  v pracovní dny od 1. dubna do 30. června: 15:00 – 19:00 hod.

b)  v pracovní dny od 1. září do 31. října: 15:00 – 19:00 hod.

c)  soboty, neděle, prázdniny od 1. dubna do 31. října: 9:00 - 19:00 hod.

 

 

Všichni uživatelé a návštěvníci objektu DDH jsou povinni:

 

1)  Dodržovat předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při práci, zásady bezpečného chování.

2)  Chovat se ukázněně, dbát vlastní bezpečnosti a svým chováním neohrožovat sebe ani ostatní osoby.

      3)  Dodržovat pořádek a čistotu.

      4)  Dodržovat provozní řád DDH.

5)  Osoba mladší 18 let je povinna použít za jízdy na kole nebo ostatních dopravních prostředcích ochrannou přílbu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě (neplatí pro osobu pohybující se pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy).

6) Dítě ve věku 4-10 let má povolenou jízdu na kole nebo ostatních dopravních prostředcích jen v doprovodu dospělé osoby (neplatí pro osobu pohybující se pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy).

       7)  Chovat se tak, aby nedošlo ke vzniku požáru.

       8)  Při zjištění požáru neprodlené požár nahlásit ohlašovně (telefonní číslo 150).

 9)  Při požáru pomáhat při záchraně ohrožených osob, materiálu a v případně reálné možnosti likvidovat požár pomoci dostupných hasicích prostředků.

      10) V případě požáru dbát pokynů požárních hlídek organizujících evakuaci a velitele zásahu.

11) V průběhu  výuky  a  výcviku  důsledně  dbát  všech  pokynů  a  příkazů  instruktora, pedagogického pracovníka doprovázejícího děti, popř. vypůjčitele objektu a odpovědné osoby a respektovat místní nařízení.

12) Za bezpečnost dětí, které v objektu absolvují výcvik, zodpovídá pedagogický pracovník, který děti doprovází. Za děti, které navštíví DDH za účelem samostatného nepravidelného výcviku,  jsou  odpovědní jejich  rodiče  nebo  odpovědný zástupce, popř. jiné pověřené dospělé osoby.

 

 

 

 

Na DDH je v zájmu ochrany veřejného pořádku zakázáno:

 

      1)  Kouřit

      2)  Konzumovat alkohol a užívat jiné návykové látky.

3)  Vstupovat pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.

4)  Manipulovat s otevřeným ohněm.

5)  Přinášet na DDH střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat.

      6)  Vstupovat se psy nebo jinými zvířaty.

      7)  Jezdit na kole nebo ostatních dopravních prostředcích přes ostatní povrchy hřiště

(trávníky, oblázkové, apod.), které nejsou svým stavebním stavem k jízdě určeny.

8)  Narušovat    průběh    výuky   dopravní    výchovy,    dopravních    soutěží    a    ostatních organizovaných akcí

      9)  Vjíždět s motorovými vozidly s výjimkou obsluhy.

     10) Poškozovat zařízení a vybavení DDH a zeleň, pokud je součástí DDH.

     11) Znečišťovat DDH a zeleň, pokud je součástí DDH.

     12) Nocovat a stanovat.

     13) Využívat prostory DDH k nepovoleným propagačním, reklamním a jiným účelům.


 

UPOZORNĚNÍ:

zda na kole a  ostatních  dopravních  prostředcích  v  areálu  DDH  pouze  na  vlastní  nebezpečí.

 

 

 

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany