Základní škola Borovany - Škola pro život

Informace k volbám zákonných zástupců do Školské rady při ZŠ Borovany

21.10.2011 06:53

Volby do Školské rady Základní školy Borovany – zákonní zástupci

Ustanovení přípravného výboru – volebního orgánu

 

Předseda:         Dušan Pavlík   

           

Členové:          Hana Frdlíková

                       Jana Frdlíková

                       Bohuslava Votrubová

 

Kandidáti na členy školské rady – zákonní zástupci

 

Hlasovací lístek s pokyny pro hlasování bude všem zákonným zástupcům předán prostřednictvím našich žáků nejpozději dne 25. října 2011. Mohou být označeni pouze 3 kandidáti. Při vyšším počtu označených kandidátů je hlasovací lístek neplatný. Volení kandidáti se označují zakroužkováním čísla před jménem.

 

  1. Hana Adamcová
  2. Jarmila Eberlová
  3. Zdeněk Ferda
  4. Karla Ferinová
  5. Šárka Ochozková
  6. Luboš Rienesl

 

POZVÁNKA

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 3. listopadu 2011 se bude od 17.00 hodin konat plenární schůze SRPDŠ v malé tělocvičně Základní školy Borovany.

 

Po skončení budou následovat společné třídní schůzky a konzultace, na kterých proběhne volba třídních důvěrníků a bude hodnocen prospěch a chování žáků za 1. čtvrtletí.

V této době (17.30 – 19.00 hodin) se budou konat volby zákonných zástupců žáků naší školy do školské rady.

Složení rady:
Školská rada má 9 členů a ve své činnosti se řídí podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Volby volených členů školské rady probíhají podle volebního řádu, který vydává zřizovatel.

Způsob volby:
Členy školské rady volí oprávněné osoby z navržených kandidátů. První tři kandidáti z řad zákonných zástupců a první tři kandidáti z řad pedagogických pracovníků, kteří obdrželi největší počet hlasů, jsou zvoleni.

Tyto volby se uskuteční ve vestibulu školy tajným hlasováním – vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny.

Na hlasovacím lístku může být označen pouze takový počet kandidátů, který má být zvolen zákonnými zástupci (maximálně 3 kandidáti). Je-li označen vyšší počet kandidátů, posuzuje se hlasovací lístek jako neplatný.

Na základě výsledků hlasování volební orgán sestaví pořadí kandidátů zvolených za členy školské rady.

Za zvoleného člena jsou považováni ti kandidáti, kteří získali největší počet hlasů. Při rovnosti hlasů na 3. místě se stanoví pořadí losem.

Ostatní kandidáti, kteří nejsou na místě zvolených členů školské rady, se považují za náhradníky podle pořadí dle počtu získaných hlasů pro případ skončení mandátu zvoleného člena ve školské radě.

 

Na každého žáka obdrží zákonní zástupci jeden hlasovací lístek.

 

Účast všech rodičů je velmi nutná. Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi.

 

 

Přípravný výbor, ředitelství ZŠ Borovany

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany