Základní škola Borovany - Škola pro život

Projekty 2010/2011

 

CESTUJEME  SE  SKŘÍTKEM  DOPRAVÁČKEM

 Celoroční projekt 1. stupně ve školním roce 2010/2011

Projekt je zaměřený na bezpečné chování dětí v dopravním prostředí.

           

Cílem projektu je naučit děti předvídat a vnímat nebezpečí, rozvíjet smysly, postřeh a cit.

            Skřítek Dopraváček nás bude bezpečně provázet školním rokem 2010-2011 nejen na cestě do školy. Naučí děti všímat si okolí, vnímat dopravní prostředí a orientovat se v něm. Vést je k opatrnosti, vážit si života, poznávat zranitelnost svého těla a respektovat skutečnost, že je lépe předcházet než  řešit následky. Bude nápomocen učit děti trpělivosti, schopnosti soustředit se, pozorovat, poslouchat, správně reagovat, vhodně jednat a přejímat zodpovědnost adekvátně k věku dítěte. Konkrétní podobu získá Dopraváček na začátku školního roku ve výtvarné soutěži tříd „Namaluj skřítka“.

 

 

Realizace projektu v jednotlivých předmětech.

 

Český jazyk

Čtení jako zdroj informací.

Hra s hláskami, se slabikami, se slovy- využití slov a významových okruhů z oblasti rizika nehody a prevence.

Doplňování předpony a přípony ke slovnímu kořenu slova a porovnávání s významem původního základu.

Vyhledávání vyjmenovaných slov a slov příbuzných spojených s bezpečím v dopravním prostředí.

Ovládání základních pravidel telefonování při volání na integrovaný záchranný systém.

Vypracování slohové práce na téma z dopravy.

 

Cizí jazyk

Hledání nových slov ve slovníku a rozšiřování slovní zásoby.

 

Matematika

Slovní úlohy zaměřené na dopravní situace, vytváření úloh na porovnávání čísel a skupin.

Počítání předmětů z obrázku.

Statistické průzkumy zaměřené na chování dětí a dospělých, řidičů a chodců.

Příklady s reálnými daty; používání sčítání a odčítání v jednoduchých situacích z běžného života.

 

Informatika

Vyhledávání informací k dané problematice na internetu.

Práce v programech Word, Excel.

 

Prvouka, přírodověda a vlastivěda

Kde žijeme, srovnání dopravy (město, vesnice). Naše čtvrť, (kde se cítím bezpečně a kde si nikdy nehraji), parkoviště, dětské hřiště, policie, lékař.

Jednoduchý plánek cesty do školy.

Rodina na cestách do školy, do práce, na dovolenou (přeprava v autě, chůze s rodiči).

Pozorování a hodnocení dopravy ve městě (chodec, motorista).

Člověk a jeho zdraví. Zásady první pomoci- preventivní programy, informace o nehodách a ukázky práce příslušníků policie, hasičů a záchranářů.

Praktické činnosti na dopravním hřišti.

 

Hudební výchova

Hra s tóny- napodobování zvuků.

Skládání písní s danou tematikou.

Rozlišování podle zvuků- rozlišení nebezpečí sluchem.

Poslech nahrávky (osobní a nákladní automobil, vlak, dopravní ruch ve městě…).

 

Výtvarná výchova

Třídní soutěž „Namaluj skřítka Dopraváčka“.

Školní soutěž „Můj dopravní prostředek“.

Výtvarné vyjádření zážitků z cestování.

Výtvarné zpracování – doprava minulosti, současnosti a budoucnosti (hra s barvou, fantazie).

 

Tělesná výchova

Hry zaměřené na zvyšování fyzické zdatnosti, rovnováhy, dodržování pravidel, rozvoj vnímání vedlejších podnětů.

 

Pracovní činnosti

Výroba makety dopravní situace.

Tvorba didaktických pomůcek ( pexesa s dopravními značkami apod.).

 

Na závěr si Skřítek Dopraváček připravil:

-         projektový den s dopravní tematikou

-         jízdy zručnosti na kolech a koloběžkách

-         soutěže organizované žáky 5.tříd

 

 

Smyslem účasti dětí na společném projektu je rozvíjet základní dovednosti, schopnost komunikovat, přínos vědomostí a uvědomění si hodnoty života a zdraví člověka.

 

Naši noví prvňáčci

 

      Naši noví prvňáci přicházejí do školy plni nových dojmů a očekávání. Vzhledem k dobré spolupráci s mateřskou školou, již většina dětí prostory školní budovy navštívila, ale soustředit se na školní práci celé dopoledne a pečlivě plnit povinnosti je pro všechny něco zcela nového a obtížného. Myslíme si , že velmi záleží na tom, aby se dětem ve škole líbilo hned od prvního dne. Snažíme se proto nachystat pro ně co nejpoutavější prostředí a činnosti, které je zaujmou. Máme za sebou  dva týdny náročné práce, proto jsme dětem položily dvě otázky: Co vás ve škole nejvíce překvapilo? Co se vám ve škole nejvíce líbí? Rády se s vámi podělíme o nejzajímavější odpovědi.

       Překvapilo mě: krtečková matematika, protože tam mám hodně jedniček- jídelna, protože tam dobře vaří- velká tělocvična, protože tam krásně cvičíme a je velká – všechno, protože jsem si myslel, že to bude jinačí- družina, protože je tam hrad a hrajeme si venku i vevnitř – jak dostáváme jedničky – jak škola vypadá …tolik chodeb a šipek – čtení, jak se učíme po písmenkách a máme je i na zdi – jak cvičíme venku na velkém hřišti – že je pohyblivá tabule – že se učíme i odpoledne – jak nám paní učitelka čte

         Líbí se mi: že tu potkávám své kamarády – když nemáme úkol – úkoly, protože se rád učím – že si hrajeme i povídáme –  číst a psát – dělat výroby: třeba melouny – psát úkoly z matematiky, ale raději doma.

          Přejeme rodičům prvňáků hodně trpělivosti, dětem stálé nadšení pro školu a věříme v příjemnou spolupráci. Třídní učitelky prvních tříd – Mgr. Dana Čeňková, Mgr. Petra Plchová

Fotogalerie ZDE : zsbo.rajce.idnes.cz/Prvnacci_2010-2011/

PROJEKT POSTAVÍME A ZAŘÍDÍME KRÁSNÝ DŮM

Celoroční projekt 1. tupně ve školním roce 2010/2011

    Projekt zaměřený na poznání řemesel, jejich vývoj a utváření správného vztahu dětí k práci.

    Cílem projektu je přiblížit dětem přijatelnou formou práci dospělých v návaznosti na výběr povolání. Oživit a zkvalitnit výuku.

    Praktickou částí projektu je výroba makety domu z krabiček a drobných materiálů.

Projekt budeme realizovat na 1.stupni ZŠ ve školním roce 2009/2010.

 

Řemesla

Seznámení se základními činnostmi, materiály, nářadím a stroji.

 

ZEDNÍK, INSTALATÉR, TOPENÁŘ, ELEKTRIKÁŘ, MALÍŘ, NATĚRAČ

Zemní a výkopové práce, technika a stavební stroje, recyklace stavebních odpadů. Vycházka na stavbu a pozorování jednotlivých řemeslníků při práci.

 

TRUHLÁŘ, DŘEVAŘ, TESAŘ, ŘEZBÁŘ, KOŠÍKÁŘ

Procházka do lesa, pravidla těžby dřeva a výsadby stromků, souvislost s ochranou přírody. Návštěva pily, práce truhláře a výrobky z odřezků dřeva. Návštěva řezbářské dílny. Pletení košíků a ošatek, práce tesaře.

 

ZEMĚDĚLEC, PEKAŘ, CUKRÁŘ

Návštěva borovanského zemědělského družstva, Mysletína, pekárny v Trhových Svinech, ukázka práce cukrářky a pekaře. Společné pečení a zdobení perníků  před Vánoci s maminkami a dětmi. Setí obilí a pozorování klíčivosti na Velikonoce.

 

ŠVADLENA

Ruční práce v pracovních činnostech: papírové vystřihovánky oblečků na panenky, druhy stehů, navlékání drobných plodů a korálků, šití knoflíků, práce s látkou, módní návrhy, příprava přehlídky a její moderování , ukázka práce na šicím stroji ve spolupráci s žákyněmi 2.stupně.

 

SKLÁŘ, HRNČÍŘ, TKADLEC – nejstarší řemesla

Návštěva sklářské hutě v Hluboké nad Vltavou.

Návštěva keramické dílny Nazaret. Výroba keramiky, dárků; ukázka práce na tkalcovských stavech; význam dílny pro tělesně a mentálně postižené spoluobčany

      Využít spolupráci  s rodiči žáků. Zapojit také širokou veřejnost, především řemeslníky z města a okolí. Besedy se řemeslníky.

 

Realizace projektu v jednotlivých předmětech:

Český jazyk

Četba prózy a poezie, tvorba poezie.

Dramatizace pohádek : Bez práce nejsou koláče

                                   Tři prasátka

Popis pracovního postupu, tématicky zaměřené slohové práce, pantomima, hry, abeceda řemesel, hádanky, hledání významu slova, rozšiřování slovního základu, práce se slovníkem, využití knihovny.

 

Cizí jazyk

Hledání nových slov ve slovníku a rozšiřování slovní zásoby.

 

Matematika

Slovní úlohy zaměřené na práci řemeslníků, převody jednotek, měření, výpočet plochy.

 

Informatika

Práce s internetem: hledání historie, obsahu, vývoje jednotlivých řemesel

                                seznámení s pracovním náčiním pro různá řemesla

                                zastoupení v regionu

 

Prvouka, přírodověda a vlastivěda

Využití přírodních materiálů v řemeslech.

Ochrana přírody a zdroj surovin.

Třídění odpadů – recyklace(papír).

Zdroj surovin v regionu.

 

Pracovní činnosti a výtvarná výchova

Zahrnují  praktické činnosti v rámci možností a přiměřeně věku dítěte.

Výtvarné pojetí jednotlivých řemesel, člověk při práci a jeho nářadí.

Stavba domu z krabiček, výrobky z odřezků dřeva, proutí, keramika.

Pletení vánočky, pečení perníků. Stolování a prostírání. Základy šití, vyšívání,háčkování

( dečka a záložka).

Kladení důrazu na pečlivost při práci, dodržování pracovního postupu a hygienu pracovního místa.

 

Hudební výchova

Zpěv a poslech lidových písní s náměty řemesel.

Materiál na výrobu a výroba hudebních nástrojů.

 

 

Krok za krokem Jihočeským krajem

je ročníkový projekt zahrnující téměř všechny předměty 5. ročníku. Cílem je poznat Jihočeský kraj z různých pohledů lidské činnosti. Důraz je kladen na to, jak se tyto činnosti prezentují  u nás v Borovanech.

 

1. Státoprávní uspořádání ČR

- beseda se starostou města Borovany

- trochu statistiky- sestavení tří soutěžních  slovních úloh pro mladší spolužáky z dat   

   získaných na matrice MÚ      

 

2. Energie a ekologie našeho kraje

- beseda se studentem VŠ s tímto zaměřením

- program Zatočme s elektroodpady

- program EKO

- vycházka na růžovskou skládku odpadů , odborný výklad o zacházení s odpady v naší spádové oblasti

 

3. Ochrana přírody- chráněné krajinné oblasti našeho kraje

-         Cassiopeia – výukový program- Na červeném blatu straší

-         rybníkářství- nejslavnější osobnosti

-         video – J.Krčín z Jelčan a Sedlčan- vztah k Borovanům

 

4 .Historie Jihočeského kraje

-         Borovany v pověstech

-         Zámek nebo klášter –prohlídka borovanského kláštera

-         beseda s panem F. Kadlecem- historie Borovan

-         historické osobnosti našeho kraje- vyhledávání informací podle zadaných indicií- využití

-         učebny informatiky

-         jihočeské památky v UNESCO- video

 

5.Hudební skladatelé a hudba v našem kraji

-         vyhledávání podle indicií – O. Jeremiáš, V.A. Michna z Otradovic 

-         návštěva koncertu v síni O. Jeremiáše – Ach, ty slavné děti aneb Hudební velikáni v krátkých kalhotách

-         hudební výchova u varhan – ve spolupráci se ZUŠ se žáci seznámí s historií a  strukturou varhan a  poslechnou si hru na tento nástroj v podání K. Ochozky ml.

 

6. Malíři Jihočeského kraje

-         Okřídlená paleta – učíme se jak se učit –M. Aleš – populárně naučná literatura, Slovník cizích slov, Slovník spisovné češtiny

-         borovanské pověsti v lunetách – vlastní tvorba

-         malíři v Borovanech – hledání podle indicií – pokud bude možnost , uskutečníme besedu nebo rozhovor s borovanským malířem

 

7. Jihočeští spisovatelé a básníci píšící pro děti

-         vyhledávání konkrétních autorů  z internetu podle daných indicií

 

Jednotlivé žákovské týmy budou pátrat podle zadaných indicií, budou  využívat poznatků získaných  z videa, výukových programů, encyklopedií, slovníků a internetu. Získané informace zformulují do odpovědí, zapíší, doplní fotografiemi či obrázky a průběžně je budou prezentovat svým spolužákům na panelech v chodbě školy. Některé údaje budou využity ve výuce vlastivědy ve 4. ročníku.Kdo bude mít zájem, zapojí se do řešení  slovních úloh, které jeden tým  sestavil. Správná řešení budou slosována a vítěz obdrží sladkou odměnu.

 

Mgr. Karla Sluková

© Double L-art

Základní škola Borovany