Základní škola Borovany - Škola pro život

Projekt 2019/2020

 

Lidové zvyky a tradice

 

Projekt je zaměřený na poznání obyčejů či mravů v rámci kultury nebo národa.

 

Cílem projektu je seznámit děti se svátky a oslavami, které se dědí z pokolení na pokolení. Rozlišujeme svátky rodinné, společenské, národní a národnostní. Často se vázaly na běh slunce a proměny přírody během roku nebo na zemědělství. Většině svátků vtiskla církev ráz křesťanství.

            Svatý Václav – patron České země nás v září uvede a bude provázet celým školním rokem. Naučí děti všímat si nejen současného života, ale i vnímat historii národa.

Podzimní výstava bude zaměřena na lidovou slovesnost.

Výtvarná soutěž „Tradice a zvyky v ročních obdobích“ proběhne ve 2. pololetí.

 

Realizace projektu v jednotlivých předmětech:

 

Český jazyk

Osvojování plynulého čtení jako zdroj informací

Hra s hláskami, se slabikami, se slovy

Využití slov a významových okruhů z oblasti lidových tradic

Doplňování předpony a přípony ke slovnímu kořenu slova a porovnávání s významem původního základu

Vyhledávání vyjmenovaných slov a slov příbuzných spojených s lidovou slovesností

Vypracování slohové práce na téma Vánoce, Velikonoce a svátky svatých

Čtení a přednes tradičních českých říkadel

Seznámení s příslovími, pořekadly, pověrami a pranostikami

 

Cizí jazyk

Hledání nových slov ve slovníku a rozšiřování slovní zásoby

Seznámení s některými tradicemi jiných národů

 

Matematika

Slovní úlohy zaměřené na projevy lidové kultury po předcích a lidová řemesla

Počítání předmětů z obrázku

Časová přímka s letopočty

Příklady s reálnými daty; používání sčítání a odčítání v jednoduchých situacích z běžného života

 

Informatika

Vyhledávání informací k dané problematice na internetu

Práce v programech Word, Excel

Výukové programy Eurocentra České Budějovice

 

 

Prvouka, přírodověda a vlastivěda

Kde žijeme, srovnání zvyků ve městě, na vesnici

Svatý Václav – patron České země

Česká strašidla a pohádkové bytosti v našem kraji

Rodina – křtiny, svatby

 

Hudební výchova

Hra s tóny- napodobování zvuků

Zpěv lidových písní

Lidové tance

Skládání písní s danou tematikou

Poslech historických nástrojů a skladeb

 

Výtvarná výchova

Školní soutěž „Tradice a zvyky v ročních obdobích“

Výtvarné vyjádření zážitků z pouti, masopustu, zabijačky

Výtvarné zpracování tématiky sv. Martina, Vánoc, Tří králů, Velikonoc

 

Tělesná výchova

Hry zaměřené na zvyšování fyzické zdatnosti, rovnováhy, dodržování pravidel, rozvoj vnímání podnětů

 

Pracovní činnosti

Sváteční dekorace, základy šití, vyšívání aj. ruční práce

Pečení a vaření jídel české kuchyně o posvícení, na Vánoce…

Příprava sváteční tabule, správné stolování

Zásady současného zdravého životního stylu

 

Na závěr si připravíme projektový den v 1. a 2. třídách a soutěže organizované žáky

 5. tříd s názvem „V parku“, kde využijeme nové poznatky o českých tradicích a svátcích.

         Smyslem účasti dětí na společném projektu je rozvíjet základní dovednosti, schopnost komunikovat, přínos vědomostí a uvědomění si hodnoty života.

 

 

 

          

© Double L-art

Základní škola Borovany