Základní škola Borovany - Škola pro život

Projekt 2017 - 2018

 

Projekt 2018/2019

 
V LESE

 

Celoroční projekt prvního stupně je zaměřený na vzdělávání o lese.

 

Cílem projektu je přiblížit dětem přitažlivou formou les jako ekosystém, ve kterém je vše propojeno vzájemnými vazbami.

Cílem projektu je pochopení významu lesa v krajině pro život člověka a vedení žáků k aktivní ochraně přírody. Snahou všech vyučujících 1. - 5. ročníku je naučit žáky pozorovat přírodu, využívat přírodní materiál a naučit je týmové práci a spolupráci.

            Environmentální výchova má na naší škole už dlouho své pevné místo a je zařazována do všech vyučovacích předmětů.

            Projekt budeme realizovat v období od září 2018 do června 2019. V průběhu využijeme i výukové pomůcky a programy ekologického sdružení Cassiopeia. Jako náplň projektu jsme připravili tyto náměty:

 

V PRVOUCE, PŘÍRODOVĚDĚ A VLASTIVĚDĚ

 • sběr přírodnin, pozorování přírody
 • porovnávání změn během roku
 • rozpoznávání druhů přírodnin
 • zásady správného chování v lese a jeho ochrany
 • pozorování živočichů a ptáků
 • Dravci a jejich místo a význam v přírodě – květen 2019
 • ochrana zdraví člověka – klíště, houby, jedovatí hadi apod.
 • rozlišení druhů lesů a jejich rozložení v jednotlivých podnebních pásmech.

 

V PRACOVNÍCH ČINNOSTECH A VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ

 • říjnová výstava s názvem: „ Pohádkový les
 • výtvarné a prostorové zpracování poznatků získaných během pobytu v přírodě
 • prezentace ve vestibulu1.stupně.
 • výtvarná soutěž v dubnu: Jak se žije v lese

 

V  HUDEBNÍ VÝCHOVĚ využijeme

 • výrobu hudebních nástrojů z přírodnin
 • tanečky
 • poslech
 • písně s náměty z přírody.

 

V  ČESKÉM JAZYCE

 • procvičování gramatických jevů v textech tematicky zaměřených na přírodu
 • tvoření slohových prací
 • vytváření větných celků s danou tematikou
 • vlastní tvorba dětí – básničky, povídky, rýmovačky, hádanky, dramatizace.

 

V  MATEMATICE

 • tvoření a řešení slovních úloh s náměty o lese.
 •  

V  TĚLESNÉ VÝCHOVĚ

 • cvičení v přírodě – obratnost, vytrvalost, orientace v prostoru.

 

VE VÝUCE CIZÍHO JAZYKA

 • rozšiřování slovní zásoby v oboru les, lesní zvířata, plody apod.

 

             Během celého období žáci aktivně využijí internet, encyklopedie, obrazový materiál, názorné pomůcky, výukové filmy a odborné časopisy. V zimním období využijeme spolupráce s ekologickým sdružením Cassiopeia – výukové programy a pomůcky.

            V červnu si žáci 5. tříd připraví projektový den v přírodě pro mladší spolužáky z 1. - 3. ročníku „V parku“.

 

            Smyslem celého projektu je rozvíjení základních dovedností, spolupráce, komunikace, přínos vědomostí. Utváření pozitivního postoje k sobě samému, k druhým i k přírodě. Projekt rovněž povede k rozvoji disciplinovanosti a samostatnosti, motivuje k ohleduplnosti a ochotě pomáhat. Prohloubí též základní vědomosti nezbytné k pochopení přírodních souvislostí.

Program směřuje k uvědomování si podmínek života a možnosti jejich ohrožování a umožní pochopit vlastní odpovědnost ve vztahu k životnímu prostředí. Přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty a napomáhá k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě.

 

© Double L-art

Základní škola Borovany