Základní škola Borovany - Škola pro život

Projekt 2016/2017

 

Objevujeme Evropu

celoroční projekt 1. stupně

Tento projekt vychází z geograficko-dějepisných znalostí dětí v souvislosti s jejich věkem a samozřejmě také v návaznosti na  obsah učiva v jednotlivých ročnících.

 

Cílem projektu je zajímavou a poutavou formou utvářet pozitivní vztah dětí nejen k jejich bezprostřednímu domovu (bydlišti, městu naší vlasti), ale i k zemím celé Evropy. Projekt cíleně vede k lepšímu poznávání „vlastního“ okolí – přiměřeně věku dětí. Vede též k utváření národní hrdosti. Projekt vytváří vědomí o příslušnosti k celoevropské kultuře.

 

Projekt se prolíná mnoha předměty. Nejvíce předměty jako je prvouka, vlastivěda, přírodověda, ale i dalšími včetně cizího jazyka.

 

Součástí projektu je výtvarná soutěž „Krásy České republiky“, které se zúčastní všechny třídy na 1. stupni.

 

1. a 2. ročník:

Prvouka

Poznávání blízkého okolí

Vycházky do okolí

Vyprávění o místech, kde žijeme

Vyprávění o místech, která jsme navštívili

Rostliny a živočichové v našem okolí

Zvyky a tradice nejen u nás, ale i v Evropě

Český jazyk

Popis místa kde bydlím, kde žiju

Čtení pohádek evropských národů

Matematika

Slovní úlohy – porovnávání vzdáleností

Práce se soubory prvků

Pracovní činnosti

Tvorba modelů domů

Krajinný reliéf

Posvícenské koláče

Zdobení perníčků

Výtvarná výchova

Kresba plánku místa, vesnice, města

Kreslení v terénu

Zapojení do výtvarné soutěže

Hudební výchova

Zpěv lidových písní

Tradice

Tělesná výchova

Orientační soutěž v přírodě

 

 

3.ročník:

Poznáváme okolí našeho domova

Pěší výlet v okolí řeky Stropnice

Výlov Vlkovského rybníka

Prohlídka – město Borovany – zámek, náměstí, nádraží

Výlet do Třeboně

Exkurze v Č. Budějovicích

Prvouka

Krajina v našem okolí, živočichové, rostlinstvo

Plánek naší obce

Určování světových stran

Státy, s nimiž sousedíme

Český jazyk

Vyprávění na téma „Naše škola Borovany“

Matematika

Řešení slovních úloh – porovnávání počtu obyvatel

Pracovní činnosti

Vaření – italský pokrm (špagety)

 

Výtvarná výchova

Kresba zámku, radnice, náměstí

Zapojení do výtvarné soutěže

Informatika

Vyhledávání informací – sousední státy – hlavní města, počet obyvatel, rozloha apod.

 

 

4.ročník:

Přírodověda

Výukový program Cassiopeia – na téma les – význam lesů pro krajinu

                                                    a pro člověka, lesy a náš kraj

Vycházka do přírody – poznávání rostlin v našem okolí

Využití vlastivědného učiva – plán města v praxi

Vlastivěda

Historie České republiky

Návštěva Žižkova rodiště a muzea

Práce s plánem města Borovany – druhy map, orientace na mapě

Práce s mapou ČR

Výukový program Cassiopeia – Keltská říše na území jižních Čech,

                                                    Význam lesů, lesy za doby Karla IV.

Český jazyk

Ukázky z bájí různých evropských národů

Slohová práce na téma „Můj výlet do…/na…“

  • vyprávění o zajímavém místu, městu či hradě

Tradice a zvyky u nás a v jiných zemích

Anglický jazyk

Využití tématu z anglického jazyka „My town“

Nákres plánku našeho města, popis anglickými slovíčky

Jednoduché věty k tématu (názvy budov, obchodů, předložky…)

Vycházka, orientace za pomocí anglických slovíček

                                           (go straight past, turn right/left at)

Zvyky a tradice ve Velké Británii

Matematika

Slovní úlohy – porovnávání rozlohy ČR a našich sousedů – v km2

         porovnávání počtu obyvatel

Pracovní činnosti

Vaření - příprava jednoduchého jídla z jiného evropského státu

Výtvarná výchova

Zapojení do výtvarné soutěže

Hudební výchova

Lidové písně, tradice

Písně jiných evropských národů

Informatika

Vyhledávání spojení mezi různými městy

Vyhledání zajímavostí o zvyklostech ve Velké Británii - AJ

                    (velikonoční a vánoční)

                                   

 

5.ročník:

Ročníková beseda

     S lidmi, kteří procestovali evropské státy

Přírodověda

Podnebné pásy v Evropě

Návštěva ZOO Dvorec

Výukové programy Cassiopeia:

     

     Země jako na dlani

     Putování přírodou ČR

Vlastivěda

Česká republika jako součást Evropy

Výstavka „Cestujeme po Evropě“

Vánoce v Evropě, Poznáváme EU – pořady Eurocentra v Českých Budějovicích

Český jazyk

Mluvnice – pravopis velkých písmen zeměpisných názvů

Literatura – naučná literatura, práce s encyklopediemi

                    Spisovatelé evropských národů (ukázky z čítanky)

Sloh – tvorba reklamních letáků pro výstavku „Objevujeme Evropu“

Mluvní cvičení – Cestovní kancelář nabízí

                            (seznámení s našimi sousedy – soutěž)

Matematika

Slovní úlohy – porovnávání čísel, počítání s velkými čísly

Využití zeměpisných údajů pro výpočty

Římské číslice

Pracovní činnosti

Vaření – příprava jednoduchých jídel jiných evropských národů

 

Hudební výchova

Hymna ČR

Hymny našich sousedů

Lidové písně různých evropských národů

Informatika

Vyhledávání informací k výstavce „Objevujeme Evropu“

 

 

© Double L-art

Základní škola Borovany