Základní škola Borovany - Škola pro život

Projekt 2015/2016

 

 

Projekt 2015/2016 - Cestujeme časem

 S žáky 1. – 5. ročníku budeme „ cestovat strojem času“ po celý školní rok 2015/2016. Postupně navštívíme doby člověku velmi vzdálené, dávné i nedávné. V rámci projektu se žáci zapojí do nejrůznějších aktivit, které za pomocí pedagogů povedou především k poznávání různých období historie i způsobů života v nich. Vzdělávat se v této oblasti nebudeme jen teoreticky formou přednášek, ale i prakticky, některé aktivity si žáci vyzkouší i na „ vlastní kůži“. Hlavní náplní celého projektu bude probudit v žácích týmového ducha, seznámit je s osobnostmi historie a jejich životem. V závěru projektu se žáci zúčastní výtvarné soutěže s názvem „ Postava v historii “.

Cílem projektu je vytvářet a upevňovat dovednosti a poznatky žáků o historii lidstva a důležitých meznících našich dějin, probudit v nich týmového ducha a zábavnou formou je zavést alespoň na malou chvilku do let minulých. Smyslem projektu bude motivovat žáky ke tvořivosti, komunikaci, pozitivnímu postavení k řešení problémů, dále v nich probudit touhu o samostudium na toto téma, o čtení knih či sledování historických dokumentů.

           Celým projektem nás bude doprovázet ekologického sdružení Cassiopeia s nejrůznějšími programy pro 1. stupeň základních škol.

           Níže uvádíme náplň celého projektu:

ČESKÝ JAZYK

 • „ Žijeme v pohádkách “ -  projektová hodina
 • čtení, osnova, pověsti, dorozumívání nejrůznějšími pokřiky
 • vymýšlení básničky na téma „ Pravěk“
 • tvoření jmen podle vlastností, následné skládání jmen podle abecedy
 • společné vytvoření názvů jednotlivých tlup
 • referáty, prezentace encyklopedií či ověřených zajímavostí z internetu
 • „ Zastaralá řemesla“ -  ročníkový projekt
 • významné osobnosti  (Jan Žižka, Karel IV.)
 • četba článků z historie, četba pověstí
 • významné osobnosti naší literatury

 

ANGLICKÝ JAZYK

 

 • Dinosaur  (‚Dinosaur 1 – 10‘ song – numbers, partsofthe body)

 

MATEMATIKA

 

 • měření a vážení surovin při pečení posvícenských koláčů a vánoček
 • počítání u stolu při stolování
 • „ Žijeme v pohádkách“ -  projektová hodina
 • stolování na zámku, početní operace s předměty
 • časová osa pravěku
 • slovní úlohy na téma „ Pravěk“
 • řešení slovních úloh z tématu naše historie

 

 

INFORMATIKA

 

 • vyhledávání informací ze života historických osobností - spojeno s Vlastivědou (dějepisnou částí)

 

PRVOUKA, PŘÍRODOVĚDA, VLASTIVĚDA

 

 • stolování v podzámčí
 • „Žijeme v pohádkách“  -  projektová hodina
 • „Život v zámku a podzámčí“  -  projektový den

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

 

 • pouštění draků s MŠ
 • rytířské hry na sněhu
 • kmenový tanec (kolem ohně

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

 

 • výstava výtvarných prací na téma „ Historická obydlí “
 • výtvarná soutěž na téma „ Postava z historie “
 • „Žijeme v pohádkách“  - projektová hodina
 • kresba jeskynní malby uhlem na zmačkaný papír
 • malování poznávacích znaků na dřevěné valounky či oblázky
 • ztvárnění  významné osobnosti ( Jan Žižka, Karel IV.)

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI

 

 • výroba modelů hradů a zámků z přírodních materiálů a papíru
 • pečení posvícenských koláčů
 • pečení vánoček
 • model chýše z přírodního materiálu
 • tvorba leporel – technika v čase
 • vyšívání do papíru ( „kožešiny“ )
 • výroba oštěpu z papíru
 • práce s modelínou - výroba sošek
 • skládání částí v celek ( významná osobnost )

 

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

 

 • „Žijeme v pohádkách“  -  projektová hodina
 • třídní a školní kola recitační a pěvecké soutěže
 • nejvýznamnější představitelé baroka, klasicismu a romantismu ve světové a české hudbě

 

          Během celého projektu budou kantoři i žáci využívat zejména prověřené informace a data z encyklopedií s daným tématem, doporučenou literaturu, vybranou literaturu zabývající se historií, dále budeme pracovat s internetem, využívat fotografie, obrázky z novin a časopisů, obrázky z internetu, Do náplně učiva zařadíme i pořady, filmy i dokumenty.

          Další aktivity zařazené do školního projektu již níže:

 • naučná vycházka do lesa
 • prohlídka borovanského zámku ( spolupráce s paní Hluštíkovou )
 • beseda o historii města Borovany
 • divadelní představení v Českých Budějovicích - Malé divadlo
 • filmová představení (Vánoce, pololetní vysvědčení, Velikonoce, Den dětí )
 • adventní dílničky v borovanském zámku
 • vánoční besídky
 • výlet na zříceninu hradu Dívčí Kámen
 • výlet do Tábora
 • návštěva Jihočeského muzea v Českých Budějovicích - edukační program o středověku
 • „Příběh města“  - výstava v Českých Budějovicích
 • “Technika v čase“ - návštěva muzea starých vozidel a předmětů v Jílovicích
 • beseda s kronikářem města Borovany - 2.světová válka

Ukončení projektu bude realizováno v městském parku v posledních měsících školního roku.

 

 

© Double L-art

Základní škola Borovany