Základní škola Borovany - Škola pro život

Projekt 2014/2015

 

Ve zdravém těle zdravý duch

Tématem zdravého životního stylu se budeme s žáky 1. - 5. ročníku zabývat po celou dobu školního roku 2014/2015. Projekt bude realizován formou nejrůznějších aktivit pro žáky směřujících především k výchově ke zdraví a zdravému životnímu stylu. Zařazeny budou také vycházky do přírody, exkurze a zajímavé přednášky týkající se daného tématu. Hlavní náplní celého projektu bude vedení dětí k dostatečnému pohybu a pobytu na čerstvém vzduchu, k dodržování zdravého stravování či k upevňování hygienických návyků. V závěru projektu se žáci zúčastní výtvarné soutěže s názvem „Ochrana zdraví“.

Cílem celého projektu je vytvářet a upevňovat dovednosti a poznatky žáků o správné péči o naše zdraví a vést tak žáky k dodržování zdravého životního stylu.

V rámci projektu využijeme také programy ekologického sdružení Cassiopeia.

Přehled realizace projektu v jednotlivých předmětech:

ČESKÝ JAZYK

 • popis spolužáka, literární postavy (např. Otesánka, Budulínka)
 • sestavování zdravého jídelníčku
 • psaní slohových prací o nemoci či úrazu, o sportu, dopis z lázní (ozdravného pobytu)
 • reklama – Živíme se zdravě
 • třídní a školní kola recitační soutěže
 • skládání přeházených vět – postup při první pomoci
 • abeceda zdravého životního stylu – vymýšlení „desatera“ pro zdraví člověka

 

MATEMATIKA

 • řešení slovních úloh, kde se vyskytují osoby v pohybu, slovní úlohy o sportu
 • slovní úlohy rozvíjející finanční gramotnost (rozpočet podle sestaveného jídelníčku)
 • práce s penězi a nakupováním

 

INFORMATIKA

 • vyhledávání informací (např. hlavní části těla, stavba těla, nemoci a úrazy)
 • malování člověka v programu Malování
 • úprava textu o zdraví a zdravém životním stylu

 

PRVOUKA, PŘÍRODOVĚDA, VLASTIVĚDA

 • poznávání částí lidského těla, společné znaky člověka, v čem se odlišuje muž a žena, stavba těla
 • péče o své zdraví a jeho ochrana, zdravý životní styl, pohybem ke zdraví, prevence nemocí a úrazů
 • člověk a výživa
 • zásady první pomoci – ukázky z práce záchranářů
 • zdravotnický kvíz

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

 • hraní pohybových a sportovních her
 • příprava různých sportovních soutěží
 • plavání
 • sportovní hrátky s MŠ ve velké tělocvičně
 • závodivé hry na sněhu – utužování zdraví
 • vánoční turnaj v košíkové

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

 • malujeme člověka v pohybu, pocity a nálady člověka, zdravé jídlo, ochranu zdraví, druhy sportu, nemoci a úrazy, lékaře
 • výtvarné ztvárnění vitamínů a minerálů, červených krvinek, bílých krvinek a krevních destiček
 • výstava výtvarných prací na téma „Jíme zdravě“
 • výtvarná soutěž „Ochrana zdraví“

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI

 • modelujeme a oblékáme člověka
 • skládáme části do požadovaného obrazce - puzzle
 • osvojujeme si zásady správného stolování, připravujeme jednoduchý zdravý pokrm, zdravou svačinu do školy, jíme zdravě i o Vánocích
 • pečení posvícenských koláčů
 • pečení vánoček
 • výroba lékárniček z různých materiálů
 • výroba dopravních značek

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

 • písně Vitamíny, Všechny švestky mají pecky (žáci si mohou společně zazpívat formou karaoke při rozdávání cen z výtvarné soutěže)
 • třídní a školní kola pěvecké soutěže

 

V průběhu projektu budeme využívat především encyklopedie a jinou literaturu zabývající se daným tématem, internet, obrázky či různé pořady a filmy týkající se zdraví a zdravého životního stylu. Do programu zařadíme také turistické vycházky, zúčastníme se zajímavých přednášek a exkurzí. Konkrétně pak:

Naučná vycházka do lesa

Turistická vycházka s prohlídkou na Buškově hamru

Hopsárium České Budějovice

Dopravní hřiště Třeboň

Divadelní představení v Českých Budějovicích – Malé divadlo

Filmová představení (Vánoce, pololetní vysvědčení, Velikonoce, Den dětí)

Adventní dílničky v borovanském zámku

Beseda se zdravotníkem – nemoc, úraz, první pomoc

Beseda s dentistou – Zdravé zuby

Beseda s MUDr. Sattranovou

Školní akademie

Celý projekt povede k rozvoji dovedností a znalostí žáků v oblasti zdraví. Smyslem projektu bude také utváření pozitivního přístupu žáků ke spolupráci, komunikaci a rozvoji tvořivosti při řešení problémů týkajících se daného tématu.

© Double L-art

Základní škola Borovany