Základní škola Borovany - Škola pro život

Projekt 2012/2013

MÁME RÁDI ZVÍŘATA

Projekt 1. stupně  ZŠ pro školní rok 2012-2013

 

    Děti mají zvířata rádi. Povídají si a předávají chovatelské zkušenosti o svých domácích mazlíčcích.

Chtějí se mnoho dozvědět i ze života ostatních živočichů.

    Cílem projektu je vytváření pozitivního vztahu k přírodě.

    Program je zaměřený na získávání nových poznatků o zvířatech domácích, hospodářských, volně žijících i exotických. Zahrnuje i ochranu zvířat a správné chování k nim s nezbytnou opatrností.

   

    Zahájení projektu 4. října na Mezinárodní den zvířat předcházela přírodovědná vycházka do Trocnova.

 

Realizace v jednotlivých předmětech:

 

Český jazyk

Hláska, slabika, slovo.

Vytváření větných celků a čtení jednoduchých vět o zvířatech.

Čtení jako zdroj informací.

Předpona a přípona ke kořenu slova.

Vyhledávání vyjmenovaných a příbuzných slov k tématice o zvířatech.

Můj domácí mazlíček – popis zvířete.

Čtení bajek, pohádek o zvířatech a následné vyprávění a dramatizace pohádek.

Zvířecí hrdina v literárních dílech.

Odvozování přídavných jmen z podstatných jmen označujících zvířata – přídavná jména měkká.

 

Anglický jazyk

Animal quiz (Who Am I ?)

Práce se slovníkem – rozšiřování slovní zásoby o zvířatech.

 

Matematika

Vytváření souborů prvků.

Numerace, porovnávání, počítání předmětů z obrázků se zvířátky.

Řešení slovních úloh zaměřených na svět zvířat.

Jednotky délky, hmotnosti a rychlosti.

Sčítání a odčítání s názorem.

 

Informatika

Vyhledávání informací na internetu.

 

Prvouka, přírodověda a vlastivěda

Domácí zvířata – poznávání a pojmenování zvířat a mláďat, přínos pro člověka.

Sledování zvířat, ptáků, žížal, housenek aj. na zahradě, v parku nebo na plánovaných vycházkách.

Význam ochrany přírody.

Ochrana zdraví člověka (klíště, jedovatý had, hmyz).

Potravní řetězec.

Druhy zvířat v jednotlivých podnebných pásech Evropy.

 

Výtvarná výchova

Kreslení a malování zvířat.

Jak bydlí zvířata – vystřihování, lepení a práce s různými výtvarnými materiály.

Třídní a školní výtvarné soutěže (Chameleon ve 4. B, Zvířátko z pohádky 1. – 5. roč.)

 

 

 

Hudební výchova

Kdo zná více písní o zvířatech – třídní soutěže.

Tematické hry: napodobování zvuků, hra s tóny, zvuky zvířátek při melodizaci a rytmizaci textů.

Rozlišování podle zvuků, pohybová improvizace.

Poslech hudebních děl a lidových písní.

Nácvik nových písní o zvířátkách.

 

Tělesná výchova

Hry zaměřené na zvyšování fyzické zdatnosti, vytrvalosti, obratnosti a rovnováhy.

Hry v přírodě – vnímání vedlejších podnětů a orientace.

Hra na kočku a na myš, opičí dráha, rybičky…

 

Pracovní činnosti

Modelování zvířat z plastelíny a hlíny.

Sádrové otisky zvířecích stop v zimní přírodě (význam sněhu pro živočichy).

Výroba krmítek.

 

Zvířata nás budou na 1. stupni provázet v průběhu celého školního roku.  Program zahrnuje vycházky, exkurze, pozorování a přímý kontakt se zvířaty:

Podzimní přírodovědná vycházka

Výlov rybníka

Zimní pozorování ptáků, veverek aj. zvířat u krmítka a krmelce

Dravci

Význam a výcvik policejních a asistenčních psů

Seznámení se životem daňků

Beseda s pracovníky Lesů ČR

Prohlídka farmy a život hospodářských zvířat

Cassiopeia – využití výukových programů

ZOO seznámení se životem cizokrajných zvířat

© Double L-art

Základní škola Borovany