Základní škola Borovany - Škola pro život

Celoroční projekty 1. stupně

 

Archiv s projekty najdete ve sloupci vlevo, podrobné informace v článcích sekce "Novinky"

 

Projekt 2017/2018

Zkusme to bezpečně

 

Projekt je zaměřený na bezpečné chování dětí v dopravním prostředí a při mimořádných situacích

           

Cílem projektu je naučit děti předvídat a vnímat nebezpečí, rozvíjet smysly, postřeh a cit.

            Po celý školní rok 2017 – 2018 si budeme povídat nejen o bezpečné cestě do školy, ale i o ostatním nebezpečí, se kterým se můžeme setkat v běžném životě. Děti se naučí všímat si okolí, vnímat dopravní prostředí a orientovat se v něm, předcházet nebezpečí požáru, seznámí se s prací záchranných složek. Úkolem projektu je vést děti k opatrnosti, vážit si života, poznávat zranitelnost svého těla a respektovat skutečnost, že je lépe předcházet než řešit následky. Budou se učiti trpělivosti, schopnosti soustředit se, pozorovat, poslouchat, správně reagovat, vhodně jednat a přejímat zodpovědnost adekvátně k věku dítěte.

 

 

           

Realizace projektu v jednotlivých předmětech.

 

Český jazyk

Čtení jako zdroj informací.

Hra s hláskami, se slabikami, se slovy - využití slov a významových okruhů z oblasti rizika nehody a prevence.

Doplňování předpony a přípony ke slovnímu kořenu slova a porovnávání s významem původního základu.

Vyhledávání vyjmenovaných slov a slov příbuzných spojených s bezpečím v dopravním prostředí a za mimořádných situací v ohrožení života

Ovládání základních pravidel telefonování při volání na integrovaný záchranný systém.

Vypracování slohové práce na téma z dopravy.

 

Cizí jazyk

Hledání nových slov ve slovníku a rozšiřování slovní zásoby. Dramatizace telefonního rozhovoru se záchrannými složkami.

 

Matematika

Slovní úlohy zaměřené na dopravní situace a mimořádné situace v ohrožení života, vytváření úloh na porovnávání čísel a skupin.

Počítání předmětů z obrázku.

Statistické průzkumy zaměřené na chování dětí a dospělých, řidičů a chodců.

Příklady s reálnými daty; používání sčítání a odčítání v jednoduchých situacích z běžného života.

 

Informatika

Vyhledávání informací k dané problematice na internetu.

Práce v programech Word, Excel.

 

Prvouka, přírodověda a vlastivěda

Kde žijeme, srovnání dopravy (město, vesnice). Naše čtvrť, parkoviště, dětské hřiště, policie, hasiči, lékař (kde se cítím bezpečně a kde si nikdy nehraji).

Jednoduchý plánek cesty do školy.

Rodina na cestách do školy, do práce, na dovolenou (přeprava v autě, chůze s rodiči).

Pozorování a hodnocení dopravy ve městě- chodec, motorista.

Člověk a jeho zdraví. Zásady první pomoci- preventivní programy, informace o nehodách a ukázky práce příslušníků policie, hasičů a záchranářů.

Praktický nácvik chování v dopravě na dopravním hřišti.

 

Hudební výchova

Hra s tóny- napodobování zvuků.

Skládání písní s danou tematikou.

Rozlišování podle zvuků- rozlišení nebezpečí sluchem.

Poslech nahrávky (osobní a nákladní automobil, vlak, dopravní ruch ve městě, siréna…).

 

Výtvarná výchova

Třídní soutěž „Namaluj „hrdinu“ současnosti

Školní soutěž „ Bezpečnostní složky v akci“

Výtvarné vyjádření zážitků z lékařského, policejního a hasičského prostředí

 

 

Tělesná výchova

Hry zaměřené na zvyšování fyzické zdatnosti, rovnováhy, dodržování pravidel, rozvoj vnímání vedlejších podnětů.

 

Pracovní činnosti

Výroba makety dopravní situace s dopravními značkami

Tvorba didaktických pomůcek (pexesa s dopravními značkami apod.).

 

Na závěr

  • projektový den s bezpečnostní tematikou
  • jízdy zručnosti na kolech a koloběžkách
  • soutěže organizované žáky 5. tříd

 

 

Smyslem účasti dětí na společném projektu je rozvíjet základní dovednosti, schopnost komunikovat, přínos vědomostí a uvědomění si hodnoty života a zdraví člověka.

          

 

 

 

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany