Základní škola Borovany - Škola pro život

Covid-19

 

Aktualizace podmínek dobrovolného vzdělávání žáků Základní školy Borovany

 • Ředitel může zařadit žáka do školní skupiny na prvním i druhém stupni dodatečně, ale nesmí být překročen maximální počet žáků ve skupině a musí být jinak dodržena neměnnost složení skupin.
  • Tuto možnost je nutné projednat s ředitelem školy (stačí telefonicky) minimálně dva pracovní dny před nástupem žáka do školy. Žákovi je umožněno pozdější zapojení do výuky pod podmínkou dodržení všech aktuálně platných opatření - vnitřní předpis školy o ochraně zdraví a provozu školy do konce školního roku 2019/2020, doložení čestného prohlášení +
   • na 1. stupni podání žádosti o uvolňování dítěte, případné včasné přihlášení ke školnímu stravování
   • na druhém stupni podání přihlášky k dobrovolnému vzdělávání žáků 6. - 8. ročníku
 • Z organizačních důvodů nebudeme umožňovat žákům 2. stupně průběžné přesuny mezi jednotlivými skupinami.
 • Informace o organizaci a průběhu předání vysvědčení a možnosti vyzvednutí všech osobních věcí žáků bude zveřejněna na internetových stránkách školy nejpozději dne 24. června. Předpokládáme, že 30. 6. budou třídní učitelky/učitelé během dopoledních hodin předávat individuálně vysvědčení a další osobní věci žákům v kmenových třídách.

Děkujeme za pochopení.

 

Nepovinná školní docházka pro žáky 2. stupně (6. - 8. ročník) od 8. června 2020

1.6.2020
Aktuálně sdělujeme podmínky nepovinné šklní docházky pro žáky 6. - 8. ročníku:
 
 
 
27.5.2020

Vážení rodiče žáků 6. - 8. ročníku,

obracíme se na Vás s žádostí o závazné sdělení, zda se Vaše dítě od 8. 6. 2020 zapojí do nepovinné docházky do školy. Před Vaším rozhodnutím je nejprve nutné podrobně se seznámit s přiloženým dokumentem, který upřesňuje podmínky, rozsah a organizaci. Prosíme o krátkou informaci v podobě odpovědi na dnes zaslaný e-mail (třídní učitelka), nejpozději 31.5.2020.


Upozorňujeme, že je nezbytné první den docházky do školy doložit písemnou přihlášku a čestné prohlášení, které je také přiloženo. Bez něj nebude umožněn vstup Vašeho dítěte do budovy školy. Jeho vyplnění Vám bude umožněno před budovou školy. Dále je nutné si uvědomit, že žáka nelze dodatečně zařadit do žádné školní skupiny po zahájení nepovinné docházky (po 8. 6. 2020). Pokud zákonný zástupce žáka nebude na tuto výzvu reagovat, budeme předpokládat, že dítě do školy nenastoupí. Děkujeme za pochopení.

V případě nejasností volejte 28. - 29. května v dopoledních hodinách na tel. číslo 387932110. Rádi Vám vše vysvětlíme a pomůžeme.

ZSBO_299_2020_Provoz_skoly_od_8_6_druhy_stupen.pdf (456935)

Priloha_c1_cestne_prohlaseni.pdf (275206)

Priloha_c2_prihlaska_2_st.pdf (204515)

 

 

Znovuotevření školy od 25.5.2020 - nepovinná docházka pro žáky 1. stupně

11.5.2020

Vážení rodiče žáků 1. stupně,

obracíme se na Vás s žádostí o závazné sdělení, zda se Vaše dítě od 25. 5. 2020 zapojí do nepovinné docházky do školy. Před Vaším rozhodnutím je nejprve nutné podrobně se seznámit s přiloženým dokumentem, který upřesňuje podmínky, rozsah a organizaci. Prosíme o krátkou informaci v podobě odpovědi na dnes zaslaný e-mail (třídní učitel /-ka), nejpozději 17.5.2020.


Upozorňujeme, že je nezbytné první den docházky do školy doložit čestné prohlášení, které je také přiloženo. Bez něj nebude umožněn vstup Vašeho dítěte do budovy školy. Jeho vyplnění Vám bude umožněno před budovou školy. Dále je nutné si uvědomit, že žáka nelze dodatečně zařadit do žádné školní skupiny po zahájení nepovinné docházky (po 25. 5. 2020). Pokud zákonný zástupce žáka nebude na tuto výzvu reagovat, budeme předpokládat, že dítě do školy nenastoupí. Prosíme také o vyplnění a odevzdání přílohy č.2 - Žádost o uvolňování dítěte dle instrukcí. Děkujeme za pochopení.

V případě nejasností volejte 12. - 14. května v dopoledních hodinách na tel. číslo 387932110. Rádi Vám vše vysvětlíme a pomůžeme.

ZSBO_270_2020_Provoz_skoly_od_25_5_prvni_stupen.pdf (526174)

Priloha_c1_cestne_prohlaseni.pdf (275206)

Priloha_c2_Zadost_o_uvolnovani_ditete.pdf (189516)

 

 

Informace k hodnocení žáků a další organizační pokyny

9.5.2020

Hodnocení žáka

 • žák bude hodnocen na vysvědčení 2. pololetí tohoto školního roku ze všech předmětů známkou, tzn. i z výchov (tělesná výchova, výtvarná výchova, hudební výchova, občanská výchova… )
 • veškeré naše konání je zaměřeno tak, aby bylo vždy ve prospěch žáka
 • žák dostane na vysvědčení známku stejnou nebo lepší, než dostal na konci 1. pololetí, neměl by být hodnocen známku horší
 • při celkovém hodnocení za 2. pololetí zohledníme klasifikaci v období od 3. 2. do 10. 3. 2020, snahu a práci při výuce na dálku a v případě nedostatku podkladů přihlédneme k hodnocení v prvním pololetí
 • naším cílem bude i po zbývající necelé dva měsíce především procvičování a upevňování učiva
 • úkoly vypracované v rámci distanční výuky hodnotíme pozitivně, toto hodnocení má žáky motivovat k jejich dalšímu plnění
 • rodič nezodpovídá za správnost domácích úkolů, ale za jejich plnění žákem
 • učivu, které se z důvodu uzavření škol nestihlo probrat tento školní rok, se budeme věnovat ve školním roce následujícím
 • do zameškaných hodin bude započtena pouze absence od 3. 2. do 10. 3. 2020
 • s organizačními věcmi, které se vztahují k závěru školního roku (způsob předání vysvědčení, odevzdání a příjem učebnic…), vás seznámíme neprodleně, jakmile budeme znát podrobnosti

Další informace

 • žáci 6.- 8. ročníků si vyzvednou v dohledné době po domluvě s třídní učitelkou všechny věci ze šaten – čekejte na výzvu třídní učitelky
 • přijímací zkoušky na maturitní obory středních škol se konají 8. 6. 2020
 • přijímací zkoušky na víceletá gymnázia se konají 9. 6. 2020
 • doba pro konání přijímací zkoušky se u českého jazyka prodlužuje o 10 minut u matematiky o 15 minut oproti standardní době
 • školní rok bude zakončen v úterý 30. 6. 2020
 • platba za školní družinu a klub byla za měsíce duben, květen a červen vrácena zákonným zástupcům na účet Školního programu

 

Jednotné přijímací zkoušky na střední školy

7.5.2020
 
Informace z webu MŠMT:
 
Jednotné přijímací zkoušky v tomto školním roce (2019/2020) proběhnou následovně:

Čtyřleté obory (včetně nástavbového studia) – 8. června

Víceletá gymnázia – 9. června

Schéma školních přijímacích zkoušek stanovilo ministerstvo vyhláškou.

Přehledný harmonogram jednotné přijímací zkoušky naleznete ZDE.

 


Devátý ročník - od 11.5. příprava na přijímací zkoušky

4.5.2020

Vážení rodiče žáků 9. ročníku,

obracíme se na Vás s žádostí o závazné sdělení, zda se Vaše dítě od 11. 5. 2020 zapojí do přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Před Vaším rozhodnutím je nejprve nutné podrobně se seznámit s přiloženým dokumentem, který upřesňuje podmínky, rozsah a organizaci. Pokud se rozhodnete zapojit své dítě do výuky, prosíme o krátkou informaci v podobě odpovědi na e-mail, který Vám byl zaslán, nejpozději do středy 6.5.2020, 11.00 hodin.

Upozorňujeme, že je nezbytné první den docházky do školy doložit čestné prohlášení, které je také přiloženo. Bez něj nebude umožněn vstup Vašeho dítěte do budovy školy. Jeho vyplnění Vám bude umožněno před budovou školy. Dále je nutné si uvědomit, že žáka nelze dodatečně zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.

V případě nejasností volejte 5. a 6. května v dopoledních hodinách na tel. číslo 387932110. Rádi Vám vše vysvětlíme a pomůžeme.

Příprava na PZ_9_ročník_final.pdf (969321)

příloha_čestné_prohlášení.pdf (275206)

 

Hodnocení žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

3.5.2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s omezením provozu škol vyhlášku (č. 211/2020 Sb.), která řeší hodnocení žáků ve 2. pololetí šk. roku 2019/2020. Školy mají možnost vytvořit si nový školní řád pro oblast hodnocení v nové situaci nebo postupovat při hodnocení dle této vyhlášky. Naše škola bude postupovat dle této vyhlášky a metodického pokynu ministerstva, který tuto vyhlášku rozpracovává. Znamená to, že pravidla pro hodnocení žáků uvedené v platném školním řádu ve 2. pololetí tohoto školního roku nebudou využívána.

Z výše uvedeného vyplývá, že hodnotit budeme každého žáka ze všech předmětů známkou dle vyhlášky a metodického materiálu. Bude přihlédnuto ke krizové situaci a podmínkám výuky - tento stav nesmí negativně ovlivnit toto hodnocení. Budeme při tom vycházet:

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Základní princip tohoto hodnocení bude následující:

Výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhá zcela nestandardním způsobem, více než obvykle se prohlubují rozdíly v podmínkách, které mají žáci vytvořeny pro vzdělávání. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze strany školy tuto situaci, na kterou nebylo možné se připravit, musí zohlednit. Z některých běžně užívaných postupů je tak třeba slevit a hodnotit žáky s dlouhodobou znalostí jejich výsledků ve škole.
Stejně tak je třeba slevit z objemu učiva stanoveného v ŠVP. Není žádoucí, aby se hodnocení žáků zhoršilo oproti jejich obvyklým výsledkům z důvodu jejich složité rodinné situace nebo nižší schopnosti přípravy mimo kolektiv.
V této složité situaci dětí i rodin budeme vždy konat ve prospěch žáků.

 

Dokumenty MŠMT:
 
 
 
 

 

Nakolické léto 2020

Po velmi důkladném posouzení současné mimořádné situace a vzhledem k doporučením odborníků jsme nuceni oznámit, že v létě 2020 jsou všechny běhy letních táborů zrušeny. Vybrané finanční prostředky budou zákonným zástupcům vráceny.
 
Děkujeme za pochopení.
 

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021


Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 se koná dle opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu:
 

Seznam tiskopisů pro žádost o přijetí:

Dotazník pro rodiče, Žádost o přijetí, Přidělení registračního čísla, GDPR, Přehled školních potřeb, Přihláška ke stravování

 
PŘEHLED ŠKOLNÍCH POTŘEB PRO ŽÁKA - desatero.pdf (579,5 kB)

 

 

Seznam tiskopisů pro odklad:

Dotazník pro rodiče, Žádost o odklad, GDPR, Vyjádření lékaře

Pozn.: K žádosti o odklad je nutné přiložit doporučení odborného lékaře a příslušného školského poradenského zařízení. Bez těchto dvou dokumentů není možné žádost o odklad vyřídit. Vzhledem k tomu, že mnozí žadatelé o odklad ještě nemají vyřízené doporučení školského poradenského zařízení, umožníme dodání tohoto dokladu později - ihned, jakmile dojde k vyšetření dítěte a zaslání doporučení rodičům.

 
Vyjádření lékaře.pdf (171,5 kB)

 

 

 
Nakladatelství Nová škola předložila všem žákům následující nabídku:

Žáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice-online.cz.

Kteroukoli MIUč+ pak mohou zdarma používat 30 dní, pokud by uzavření škol trvalo déle, licence zdarma prodloužíme do 30. 6. 2020.

Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou navíc k dispozici výuková videa na www.matyskova-matematika.cz obsahující výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic – žáci tak mohou pracovat podle něj.

 

 

6.4.2020
 

Informace MŠMT k přijímacím zkouškám na SŠ

 


 

 
2.4.2020

Cambridgeské zkoušky

Po dohodě s Britským centrem v Český Budějovicích se Cambridgeské zkoušky našich žáků prozatím přesouvají na září 2020. Případné další informace podá prostřednictvím e-mailu paní učitelka Kohoutová.

Děkujeme za pochopení.

 


30.3.2020

Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na SŠ ve školním roce 2019/2020:

 
 

Vrácení poplatku za Školní Družinu / školní klub

Pokud opatření o přerušení provozu škol a školských zařízení budou pokračovat v dalších celých měsících, budou poplatky za školní družinu/školní klub vraceny prostřednictvím Školní online pokladny po skončení tohoto mimořádného stavu. Tato vratka se týká takových měsíců, kdy školní družina / školní klub nebyly v provozu po dobu trvání celého měsíce. Děkujeme za pochopení.

 

16.3.2020

Úřední hodiny

S platností od 16.3.2020 do odvolání jsou úřední hodiny stanoveny takto:
 
Denně, od 8.00 do 13.00 hodin

Děkujeme za pochopení.

 

13.3.2020:

Vzhledem k aktuálním opatřením byla zrušena plánovaná schůzka s rodiči předškoláků v Mateřské škole Borovany (17.3.2020 od 16.00 hodin). Protože není jisté, zda proběhne zápis do 1. tříd ve školním roce 2020/2021 v plánovaném termínu, budeme vše řešit, jakmile to bude možné.

Potřebné informace naleznete na tomto místě.

Dále byla zrušena plánovaná schůzka Rady SRPDŠ při ZŠ Borovany (26.3.2020 od 17.00 hodin).

Vzhledem k předpokladu, že uzavření školy může být i dlouhodobější, rozhodlo vedení školy, že od 13.3.2020 (pátek) budou třídní učitelé zasílat do e-mailových schránek rodičů našich žáků (e-mailové adresy ze Školní online pokladny) každý všední den (10.00 - 12.00 hodin) úkoly pro domácí přípravu:
Český jazyk, Matematika - denně
Anglický jazyk - 3x týdně
Dějepis, Fyzika, Chemie, Přírodopis, Člověk a zdraví, Zeměpis, Německý jazyk - 2x týdně
Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda, Občanská a rodinná výchova - 1x týdně
Prosíme rodiče našich žáků o spolupráci při plnění této domácí přípravy. Velmi vhodné je další zařazení četby.
Děkujeme.

 

UZAVŘENÍ ŠKOLY od 11.3.2020

Od 11. března 2020 jsou rozhodnutím vlády ČR uzavřeny základní školy. Toto opatření se v Základní škole Borovany týká školního vyučování, všech oddělení školní družiny, školního klubu a školní jídelny. Na tomto místě budou průběžně zveřejněny další informace.

 

Tiskopis/potvrzení pro zaměstnavatele rodičů, kteří budou nuceni se svým dítětem zůstat v domácí péči ("Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení - školy") bude vydávat naše škola. Není tedy vhodné žádat o tuto službu ošetřujícího dětského lékaře.

Tiskopis: Žádost o ošetřovné - uzavření školy .pdf (433672) - Pokud je to možné, zákonný zástupce dítěte do 13 let věku si vytiskne tiskopis, vyplní část B a přinese do školy k vyplnění a potvrzení části A. Informace - ošetřovné.pdf (211987) Děkujeme za spolupráci.

Všem žákům jsou automaticky odhlášeny obědy.

 
Plavecký bazén a tělocvičny jsou pro krátkodobé i dlouhodobé pronájmy a výpůjčky od 11. 3. uzavřeny.
 
 

Původně plánované konzultace na 18.3.2020 se z důvodu nařízení vlády a uzavření školy odkládají. O náhradním termínu budou zákonní zástupci našich žáků včas informováni.

 

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany