Základní škola Borovany - Škola pro život

Charakteristika školy

 

Novodobá historie školy

Základní kámen pro výstavbu nové školy byl položen v květnu 1995. Za dva roky – v červenci 1997 byla škola předána do užívání a současně proběhl den otevřených dveří.

1. září 1997 byla slavnostně zahájena výuka.

 

 

Úplnost a velikost školy

Základní škola Borovany byla postavena jako dvacetitřídní škola s kapacitou 500 žáků. Jedná se o úplnou školu s devíti postupnými ročníky. V každém ročníku jsou dvě paralelní třídy.

 

Součásti školy: Základní škola, školní družina, školní klub, školní jídelna a plavecká škola.

 

Obvyklý počet žáků školy se pohybuje od 450 - 490 žáků. Náplň volného času a mimoškolní činnost je zajišťována 6 odděleními školní družiny, kam dochází více než 90 % žáků 1. stupně, obdobnou funkci na 2. stupni plní školní klub.

Kromě území obce, které tvoří školní obvod (7 obcí), dojíždějí žáci ještě ze vzdálenějšího okolí a to z 20 dalších obcí a osad. Ve škole pracuje kolem 30 zájmových kroužků, ve kterých bývá zapojena většina žáků.

 

Ve školní jídelně s kapacitou 500 strávníků se stravuje převážná většina žáků školy.

 

V plavecké škole každoročně absolvuje plavecký výcvik téměř 500 žáků z 9 základních škol blízkého okolí.

 

Školní bazén je dále využíván jak pro další výuku plavání žáků naší školy (3. hod. tělesné výchovy), tak i pro jejich mimoškolní aktivity. Ve večerních hodinách a o víkendech zajišťuje škola provoz bazénu i pro širokou veřejnost.

 

Vybavení školy

 

Materiální

Protože se jedná o poměrně novou školu bylo k jejímu vybavení relativně dostatek finančních prostředků. Škola byla kromě nového nábytku ve většině tříd vybavena moderními učebními pomůckami a kvalitní audiovizuální technikou.

Výuka informatiky podporuje výuku některých předmětů jak v rozsahu osnov, tak i jako forma získávání rozšiřujících vědomostí včetně výuky jazyků (výukové programy).

Na druhém stupni jsou všechny učebny odbornými učebnami. Díky moderně vybaveným odborným učebnám a kabinetům se výrazně zvyšuje efektivita vyučovacích hodin. Ke každé odborné učebně přísluší kabinet, který je současně pracovištěm obvykle jednoho odborného učitele.

Na prvním stupni je vždy kabinet pro jeden ročník – tj. pro dva učitele.

 

Prostorové

Areál školy je tvořen sedmi pavilony: pavilon 1. stupně, ředitelství, 2. stupně, školní jídelny, tělocvičen, školních družin a školního klubu a plaveckého bazénu.

Ve venkovním areálu se kromě okrasné části nachází moderní sportovní areál s umělým povrchem - běžecký ovál (200 m) a plocha  univerzálního hřiště (30 x 50 m) s koši na košíkovou a brankami na házenou, doskočiště a vrh koulí.

V areálu školy je ještě umístěno hřiště školních družin s altány, prolézačkami a dalšími herními prvky sloužícími k relaxační činnosti dětí zejména 1. stupně a nově vybudované dopravní hřiště.

Prostory pro pěstitelství jsou rozděleny na část sadovnickou a plochy záhonů pro pěstování zeleniny a květin. Součástí těchto ploch je skleník a sklad venkovního nářadí.

Po obvodu areálu (jižní strana) jsou nízké stavby sloužící jako zázemí pro techniku údržby, garáže a po obou stranách hlavní brány přístřešky pro kola. Celý areál je oplocený se třemi vstupy a vjezdy z obslužné komunikace. Podél jižní části oplocení je chodník a parkoviště pro osobní automobily učitelů a zaměstnanců školy event. pro parkující autobusy přivážející žáky okolních škol na plavecký výcvik.

Škola je bezbariérová s výtahem. S integrací vozíčkáře jsou z minulosti velmi dobré zkušenosti.

 

Technické

V popředí zájmu školy je kromě jiného i využití informačních a komunikačních technologií zejména pro výuku žáků a využití v rámci mimoškolních aktivit.

Pro využití ICT jsou ve škole 2 učebny výpočetní techniky.

Internetová pracoviště pro pedagogy jsou ve sborovnách a počítačových učebnách.

Internet pro žáky je v provozu jak v počítačových učebnách, tak ve školním studovně, kam mají přístup prakticky všichni žáci v době po vyučování.

Zmíněná pracoviště včetně administrativy a vedení školy jsou propojena do počítačové sítě. Záměrem školy je postupné zavádění internetu do všech učeben a kabinetů.

Od školního roku 2007/2008 je realizován záměr vybudování multimediální učebny.

Výkonnou kopírku mohou využívat všichni pedagogové.

Z odborných učeben, ve kterých je nezbytné technické zabezpečení je možno především jmenovat učebnu fyziky s rozvody vody, el. proudu jehož napětí a proud lze měnit podle potřeby. Učebna se stane první multimediální učebnou ve škole. Učebna chemie má rovněž rozvody vody a stavitelný el. proud, dobře vybavenou laboratoř a přípravnu chemie. Větrání je zajištěno vzduchotechnikou.

Na velmi dobré technické úrovni je vybavení učebny přírodopisu, domácích nauk, školních dílen, tělocvičen a plavecké učebny.

 

Hygienické

Protože je škola poměrně novou stavbou, bylo počítáno s předstihem s řadou zařízení, které ještě nebyly dány příslušnými předpisy. Jedná se především o zařízení WC, kde je odvětrávání vzduchotechnikou, osoušeče rukou, hygienické buňky pro děvčata a bezbariérový přístup do všech prostor školy.

Školní jídelna plně vyhovuje hygienickým požadavkům na kvalitní přípravu jídel. Pro relaxační činnost žáků jsou k dispozici prostorné a světlé školní družiny vybavené nábytkem a koberci připomínající bytové interiéry. Starším žákům slouží školní klub se základní náplní práce školní studovny. Dále je to již zmíněné hřiště školních družin s mnoha herními prvky, dvorky pro první i druhý stupeň, kde mohou žáci trávit přestávky. V odpoledních hodinách znamenají tyto dvorky prostor pro činnost školních družin a škol. klubu, neboť těsně přiléhají k těmto zařízením.

Velký význam pro sportovní aktivity mají jak venkovní sportoviště tak i dvě tělocvičny. Velká tělocvična (15 x 27 m) pro míčové hry a malá tělocvična se zrcadly (12 x 18m) pro gymnastiku. V mimoškolní době jsou tělocvičny pronajímány organizované veřejnosti.

Nejzdravější využití volného času je nepochybně v plavání a to pro všechny věkové kategorie. Pro tyto účely je k dispozici plavecký  bazén (8 x 16,6 m), který je využíván jak pro plavecký výcvik tak i pro zdokonalování plavání našich žáků. Žáky školy je využíván v době vyučování jako 3. hodina tělesné výchovy. V době mimo vyučování jej využívají některé zájmové kroužky a školní družiny. Školní bazén slouží také k plaveckému výcviku žáků okolních škol a pro veřejnost je provozován školou 6 dnů v týdnu.

Pro zlepšení pitného režimu zajišťuje škola prodej dotovaného mléka, ovocných šťáv a dalších nápojů včetně přesnídávek racionální výživy. Pro všechny žáky 1. stupně je během hlavní přestávky připraven čaj ve školní jídelně. Na obou stupních školy jsou nápojové automaty s vhodnými nápoji pro žáky.

 

© Double L-art

Základní škola Borovany