Základní škola Borovany - Škola pro život

Pro rodiče

 

Vybírejte odkazy ve sloupci.

 Aktuálně:

Provozní řád dětského dopravního hřiště - otevření pro veřejnost dne 1.6.2017:

 Provozní řád final scan.pdf (2214448)

 

 

 

Upozornění pro rodiče - žádost o uvolnění žáka z vyučování


Výňatek ze školního řádu:

Předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím. Na základě žádosti rodičů může v odůvodněných případech uvolnit žáka z vyučování:

jedna vyučovací hodina – vyučující příslušného předmětu,

jeden den – třídní učitel,

více jak jeden den – ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů.

 

V případě žádosti zákonného zástupce o uvolnění žáka z vyučování z důvodu ozdravného pobytu (u moře, na horách...) je nutné přiložit lékařské doporučení. Teprve pak lze žádost posuzovat jako odůvodněný případ a vyhovět ji.

 

 

Zájmové vzdělávání - ŠD, ŠK

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání.PDF (1109586)

Kritéria ŠD,ŠK 2016-2017.pdf (358431)

Kritéria pro přijetí do ŠD a ŠK 2017-2018.pdf (374268)

 

Zápis do 1. ročníku:

Informace pro rodiče předškoláků.pdf (343848)

Dotazník pro rodiče.pdf (204643)

Žádost o přijetí.pdf (206908)

Vyjádření lékaře.pdf (175582)


 

Některé další dokumenty:

Žádost o poradenskou službu PPP ČB.doc (37888)

Nová škola.pdf (51,6 kB)

Školní řád ZŠ Borovany od 05_10_2017.pdf (573545)

Organizace školního roku 2016-2017, 2017-2018.pdf (216560)

Organizace školního roku 2018-2019.pdf (208626)

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku.pdf (358782)

Poskytování informací.pdf (41,1 kB)

Výroční zpráva o poskytování informací 2017.pdf (252398)

Jednací řád školské rady.pdf (26,7 kB)

Inspekční zpráva.pdf (4,9 MB)

Strategický plán rozvoje školy.PDF (2497001)

Vývojové poruchy učení.pdf (41,8 kB)

Prevence šikanování.pdf (538933)

Bezpečný internet.pdf (56,2 kB)

Chřipka - preventivní opatření.pdf (16,7 kB)

 

 

(Pro otevření souboru nutná instalace programu Acrobat www.adobe.com/cz/)

 

Informace pro rodiče žáků 9. tříd:

Informace o oborech, školách a uplatnění absolventů ve všech souvislostech

 

Na www.infoabsolvent.cz najdete především úplnou vzdělávací nabídku všech středních škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání.

-          vychází se z rejstříku škol, soustavy rámcových vzdělávacích programů, jsou uváděny i názvy školních vzdělávacích programů,

-          je uvedeno asi 35 údajů o každé škole (telefony, www stránky, maily, vybavení, velikost školy, školné, vyučované jazyky, dny otevřených dveří apod.)

-          je uvedeno asi 40 údajů o každém nabízeném oboru (přihlášení/přijatí, název ŠVP, délka studia, údaje o přijímacích zkouškách, školné, údaje o výuce jazyků, údaje o výuce IT, profil a uplatnění absolventa, rozvržení učiva, obsah vzdělání),

-          velmi významné jsou podrobnosti o možnostech studia zdravotně postižených žáků (obory podle druhu postižení, druh integrace apod.).

 

Na www.infoabsolvent.cz rovněž najdete

-          informace o uplatnění absolventů, požadavcích zaměstnavatelů, nezaměstnanosti absolventů a další, 

-          filmového průvodce světem práce, který pomáhá při rozhodování o volbě povolání,

-          poradce žákům, kteří mají problémy s učením a hrozí jim odchod ze školy.

 

Uvedený informační systém byl vytvořen v Národním ústavu odborného vzdělávání v rámci systémového projektu ministerstva školství VIP Kariéra a je nejrozsáhlejším a nejúplnějším informačním systémem s plně aktuálními daty.

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany